« Najít podobné dokumenty

Obec Valeč (Karlovy Vary) - Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 19. 4. 2021 do odvolání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valeč (Karlovy Vary).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 19. 4. 2021 do odvolání
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 11
<br> Praha 12.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FHZNX*
MZDRX01FHZNX
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) a § 2 odst.1 zákona
č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č.94/2021 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.b) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2 odst.2 písm.f) zákona
č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
S účinností ode dne 19.dubna 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného
opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak,že se omezuje:
<br> 1.provoz vysokých škol podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně
<br> a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů <,>
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České
republiky (dále jen „vysoké školy“),a to tak,že se zakazuje osobní přítomnost studentů
na výuce a zkouškách,účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob <,>
při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní
přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních
<br> programů všeobecné lékařství,zubní lékařství,farmacie a dalších zdravotnických
studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a
praxi v mateřských,základních a středních školách nebo školských zařízeních
pro výkon ústavní a ochranné výchovy...

Načteno

edesky.cz/d/4577221

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valeč (Karlovy Vary)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz