« Najít podobné dokumenty

Obec Valeč (Karlovy Vary) - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Chodník ke škole ve Valči

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valeč (Karlovy Vary).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Projektová dokumentace 
1117b_VALE� CHODN�K_B SOUHRNN� �E�EN� STAVBY/1117b_VALE� CHODN�K_B V�KRESY.pdf GSPublisherVersion 0.23.100.99 Obec Valeč,Náměstí 119 36453 Valeč IČ: 00255114 Datum Dokumentace pro stavební povolení + + Dokumentace pro provádění stavby CELKOVÁ SITUACE ČKAIT: 0013283 2/2017 1117b DSP+DPS Číslo zakázky St.PD Vypracoval Měřítko Zodpovědný projektant části Místo stavby Stavebník Akce Náměstí 33 364 55 Valeč info@stockwerk.cz +420 725 712 360 www.stockwerk.cz Výkres Číslo výkresu B.1a Paré CHODNÍK KE ŠKOLE VE VALČI ČKA: 04485 IČ: 71926216 Ing.arch.XXXXX XXXXXXX Náměstí XX,XXX XX Valeč Gen.dodavatel projektu Část SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY Kolektiv StockWerk Náměstí,ulice Široká a Podbořanská,p.č.146/3 p.č.1332/14,1346/8; k.ú.Valeč v Čechách [776581] Ing.XXXXXX XXXX Dr.Horákové XXX/X,XXX XX Ústí nad Labem 25.3.2018 Mapy.cz 1/1 25.3.2018 Mapy.cz 1/1 GSPublisherVersion 0.23.100.99 Obec Valeč,Náměstí 119 36453 Valeč IČ: 00255114 Datum 1:1000 Dokumentace pro stavební povolení + + Dokumentace pro provádění stavby CELKOVÁ SITUACE STAVBY ČKAIT: 0013283 2/2017 1117b DSP+DPS Číslo zakázky St.PD Vypracoval Měřítko Zodpovědný projektant části Místo stavby Stavebník Akce Náměstí 33 364 55 Valeč info@stockwerk.cz +420 725 712 360 www.stockwerk.cz Výkres Číslo výkresu B.1b Paré CHODNÍK KE ŠKOLE VE VALČI ČKA: 04485 IČ: 71926216 Ing.arch.XXXXX XXXXXXX Náměstí XX,XXX XX Valeč Gen.dodavatel projektu Část SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY Kolektiv StockWerk Náměstí,ulice Široká a Podbořanská,p.č.146/3 p.č.1332/14,1346/8; k.ú.Valeč v Čechách [776581] Ing.XXXXXX XXXX Dr.Horákové XXX/X,XXX XX Ústí nad Labem HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ STÁVAJÍCÍ OBJEKTY NAVRHOVANÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY DOČASNÝ ZÁBOR LEGENDA KRAJINNÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA VALEČSKO MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA VALEČ (ČÁST A - ÚZEMÍ URČUJÍCÍ CHARAKTER MPZ) VSTUPY / VJEZDY OCHRANNÁ PÁSMA PASPORT KOMUNIKACÍ KARLOVARSKÁ - SILNICE II.TŘÍDY Č.194 ŠIROKÁ - SILNICE III.TŘÍDY Č.1944 PODBOŘANSKÁ - SILNICE III.TŘÍDY Č.1941 2,5% NÁMĚSTÍ st.112/1 143 147 150 148 146/4 1332/16 20...
Závazný návrh smlouvy o dílo 
Obec Valeč
IČO: 00255114
se sídlem: Náměstí 119,364 55 Valeč
zastoupen: XXXXXXXX XXXXXXXXX,starostka obce
bankovní spojení: Komerční banka,č. ú.: 5828341/0100
zástupce pro věci technické: Ing.XXXXX XXXX,místostarosta obce
(dále jen „Objednatel“)
<br> a
<br> [bude doplněno - jméno/obchodní firma/právní forma]
zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném [bude doplněno],v oddíle [bude doplněno],vložka [bude doplněno - příp.údaj o zápisu v jiné evidenci]
se sídlem: [bude doplněno]
IČO: [bude doplněno]
<br> DIČ: [bude doplněno]
zastoupený: [bude doplněno]
(dále jen „Zhotovitel“)
<br> jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů,níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto
<br> smlouvu o dílo:
<br> Článek I <.>
<br> Úvodní ustanovení
1.Zhotovitel prohlašuje,že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) <.>
2 Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Chodník ke škole ve Valči,zadávanou v souladu se směrnicí obce Valeč č.2/2020.Smluvní strany se dohodly,že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele <.>
Článek II <.>
<br> Předmět Smlouvy – určení díla
1.Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje v nemovitosti: parc.č.1332/14,146/3,1346/8 (části parcel specifikované v příloze – v projektové dokumentaci) v katastrálním území Valeč v Čechách (776581),provést pro Objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo spočívající ve stavebních pracích:
Chodník ke škole ve Valči (dále jen „Dílo“) <.>
2.Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
<br> a.projektová dokumentace: Chodník ke škole ve Valči,zpracovala Ing.arch.XXXXX XXXXXXX v roce XXXX
b.zadávací dokumentace veřejné zakázky
<br> c.cenová nabídka Zhotovitele vč.naceněného soupisu prací
d.stavebním povolením vydaným MMKV pod č.j.8379/SÚ/18/Geb
3.Předmětem Díla je provedení všech činností,prací,dodávek obsažených v projektové d...
Nabídkový rozpočet - rozšíření komunikace 
Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet:
<br> Objekt : Název objektu : JKSO :
SO 102 Rozšíření komunikace
Stavba : Název stavby : SKP :
Chodník ke škole ve Valči
Projektant : Počet měrných jednotek :
Objednatel : Náklady na MJ :
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
<br> ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II.a III.hlavy Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0
R HSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N PSV celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
RN II.a III.hlavy 0 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 0 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
J.štádlerová Jméno : Jméno :
Datum :24.8.2018 Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
<br>
Základ pro DPH 21.0 % činí : 0 Kč
DPH 21.0 % činí : 0 Kč
Základ pro DPH 0.0 % činí : 0 Kč
DPH 0.0 % činí : 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 0 Kč
Poznámka :
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rekapitulace
Stavba : Chodník ke škole ve Valči Rozpočet :
Objekt : SO 102 Rozšíření komunikace
<br> REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
<br> Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 0 0 0 0 0
<br> VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
<br> Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0.0 0 0 0
Oborová přirážka 0 0.0 0 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0.0 0 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0.0 0 0 0
Zařízení staveniště 0 0.0 0 0 1
Provoz investora 0 0.0 0 0 1
Kompletační činnost (IČD) 0 0.0 0 0 2
Rezerva rozpočtu 0 0.0 0 0 2
CELKEM VRN 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Položky
Položkový rozpočet
<br> Stavba : Chodník ke škole ve Valči Rozpočet: Způsobilé výdaje
Objekt : SO 102 Rozšíření komunikace 0
<br> P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce 1
1 122201101R00 Odkopávky...
Nabídkový rozpočet - chodník 
Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet:
<br> Objekt : Název objektu : JKSO :
SO 101 Chodník a parkování
Stavba : Název stavby : SKP :
Chodník ke škole ve Valči
Projektant : Počet měrných jednotek :
Objednatel : Náklady na MJ :
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
<br> ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II.a III.hlavy Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0
R HSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N PSV celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
RN II.a III.hlavy 0 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 0 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
J.Štádlerová Jméno : Jméno :
Datum :25.10.2019 Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
<br>
Základ pro DPH 21.0 % činí : 0 Kč
DPH 21.0 % činí : 0 Kč
Základ pro DPH 0.0 % činí : 0 Kč
DPH 0.0 % činí : 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 0 Kč
Poznámka :
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rekapitulace
Stavba : Chodník ke škole ve Valči Rozpočet :
Objekt : SO 101 Chodník a parkování
<br> REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
<br> Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
728 Elektroinstalace 0 0 0 0 0
D101 Mobiliář 0 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 0 0 0 0 0
<br> VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
<br> Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0.0 0 0 0
Oborová přirážka 0 0.0 0 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0.0 0 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0.0 0 0 0
Zařízení staveniště 0 0.0 0 0 1
Provoz investora 0 0.0 0 0 1
Kompletační činnost (IČD) 0 0.0 0 0 2
Rezerva rozpočtu 0 0.0 0 0 2
CELKEM VRN 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Položky
Položkový rozpočet
<br> Stavba : Chodník ke škole ve Valči Rozpočet: 0 Způsobilé výdaje Nezpůsobilé výdaje
Objekt : SO 101 Chodník a parkování 0
<...
Krycí list nabídky, čestné prohlášení, seznam realizovaných zakázek 
Příloha č.1
<br> KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br>
<br> 1.Zakázka
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu na služby
<br> Název:
Chodník ke škole ve Valči
<br> 2.Základní identifikační údaje
<br> 2.1.Zadavatel
<br> Název
Obec Valeč
<br> Sídlo
Náměstí 119,364 55 Valeč
<br> IČO
00255114
<br> Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele
XXXXXXXX XXXXXXXXX,starostka
<br> X.X.Účastník
<br> Název
[bude doplněno]
<br> Sídlo
[bude doplněno]
<br> Doručovací adresa
[bude doplněno]
<br> IČO
[bude doplněno]
<br> DIČ
[bude doplněno]
<br> Kontaktní osoba
[bude doplněno]
<br> Mob <.>
[bude doplněno]
<br> E-mail
[bude doplněno]
<br> 3.Osoba oprávněná jednat jménem účastníka
<br> Titul,jméno,příjmení
[bude doplněno]
<br> Funkce
[bude doplněno]
<br> Podpis oprávněné osoby
[bude doplněno]
<br>
<br> Nabídková XXXX - část chodník bez DPH
<br>
<br>
………………Kč
Nabídková XXXX - část rozšíření komunikace bez DPH
<br>
<br> ………………Kč
Celková nabídková XXXX XXX DPH
<br>
<br>
<br> ………………Kč
Celková nabídková cena s DPH
<br>
<br>
<br> ………………Kč
<br> Příloha č.2
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
účastníka [bude doplněno]
Prohlašuji tímto čestně,že:
<br> analogicky dle ust.§ 74 odst.1 písm.a) zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ):
<br> Účastník a každý člen statutárního orgánu účastníka a osoba zastupující osobu v statutárním orgánu účastníka
<,> nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin,kterým se rozumí:
a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině <,>
<br> b) trestný čin obchodování s lidmi <,>
<br> c) trestné činy proti majetku
<br> 1.podvod <,>
<br> 2.úvěrový podvod <,>
<br> 3.dotační podvod <,>
<br> 4.legalizace výnosů z trestné činnosti <,>
<br> 5.legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti <,>
<br> d) tyto trestné činy hospodářské
<br> 1.zneužití informace a postavení v obchodním styku <,>
<br> 2.sjednání...
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Chodník ke škole ve Valči 

Načteno

edesky.cz/d/4492482

Meta

Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   EIA   Stavby   Dopravní informace   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valeč (Karlovy Vary)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz