« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OZNÁMENÍ O NÁVRHU OOP, STANOVENÍ MÚ - Veverská Bítýška, ul. Tejny - Úprava příjezdu do závodu HARTMNN-RICO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veverská Bítýška, ul Tejny Úprava příjezdu do závodu HARTMNNN RICO situace
1297 1305/1 13 0 5 / 2 1307/ 1 1309 1311 1416 1418 1419 1420 1421/1 1422 1423 1424 1425 1426 1428 1429 1430 1442/4 1303/1 1307/5 1427/9 1427/10 13 0 7 / 11 1442/11 1305/4 1305/3 13 0 3 / 4 1305/6 1304/1 1304/2 13 07 /1 2 b.dl.(30x30) asfalt asfalt z.dl.kostky kostky asfalt asfalt asfalt z.dl.z.dl.be t.be t.z.dl.z.dl.z.dl.z.d l.z.d l.z.d l.z.dl.z.d l.z.d l.z.dl.z.dl.z.dl.z.d l.z.d l.z.dl.b.d l.(3 0x 30 ) b.dl.(30x30) z.dl.dl.z.d l.če rv en á z.d l.z.dl.z.dl.z.dl.z.dl.z.d l.z.dl.z.dl.z.d l.z.dl.z.dl.z.d l.z.d l.z.d l.z.d l.z.d l.z.d l.z.d l.bet.bet.bet.žlab bet.žlab b.ž lab VRÁTNICE ZDRAV.STREDISKO ŠA TN Y CENTRÁLA II.štěrk štěrk štěrk št ěr k kam eny kam eny z.d l.VÝROBA FOLIOPLASTU (FOPA) z.dl.z.dl.z.d l.květináč kv ět iná č z.dl.b.dl.(25x50) b.dl.(25x50) b.d l.(2 5x 50 ) b.d l.(2 5x 50 ) b.dl.(50x50) dv.ř.kostky ULICE TEJNY z.dl.be to n dl.dl.b.d l.( 25 x5 0) z.d l.še dá 1.5 3.5 3.5 4 4.2 4 2.2 5 7 2.6 1 4.0 6 2.25 7.16 2.25 7 9.38 3 3 3 2 34.76 CE NT RA LA I I.2 34.OO 233.97 4O75 233.85 PŘÍSTAVBA2015 234.65 235,57 23 5,2 1 20 17 PŘ ÍS TA VB A ŠA TE N 4O78 234.73 4 A 6 b NE BY LO P OS KY TN UT O AK TU AL NI Z AM ER EN I 1307/8 1432 << BIOSTER CENTRUM (SILNICE II/386) >> LIN IOV Á VP US T ZVÝRAZNĚNÍ OSTRŮVKU OSAZENÍM VŠESMĚRNÝMI ODRAZNÝMI OKY,9 KS ±0,000=234,85 60° ZÁVORA OBNOVENÍ PŮVODNÍCH PARKOVACÍCH STÁNÍ,TZN.PŘIDÁNÍ 2 PARKOVACÍCH STÁNÍ 1 3 4.8 2.75 2.5 STÁVAJÍCÍ CHODNÍK "NOVÁ PERSONÁLNÍ VRÁTNICE - HARTMANN-RICO A.S." 2.25 ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH 19 KS PARKOVACÍCH STÁNÍ E 1 3 O R D I N A C E 2 x Z U B N Í P I P 1 2 R É S E R V É E 1 3 H A R T M A N N R I C O P R O Z A M Ě S T N A N C E V Y H R A Z E N É P A R K O V I Š T Ě P I P 1 2 R É S E R V É E 1 3 2 M Í S T A P I P 1 2 R É S E R V É P 6 S T O P D E M O N T Á Ž B 2 0 a 1 5 I P 6 D E M O N T Á Ž P I P 1 2 R É S E R V É Z Ó N A I Z 8 a Z Ó N A I Z 8 b B 2 8 E 8 c P 4 E 7 b E 1 3 O B S L U H U D O P R A V N Í M I M O B 1 E 1 3 O B S L U H U D O P R A V N Í M I M O C 4 b E 1 3 P R O N Á V Š T Ě V N Í K Y 3 x I P 1...
Veverská Bítýška, ul Tejny Úprava příjezdu do závodu HARTMNNN RICO 001 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/18832/20/OD
spis.zn.: S-MK/18693/20/OD
<br> datum: 23.09.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim,na základě písemného podnětu
<br> právnické osoby ZLINMARK DZ s.r.o <.>,Hviezdoslavova 1191/55a,Slatina,627 00 Brno,IČ:
<br> 04262701 (dále jen „navrhovatel“) ze dne 18.09.2020,zahájil řízení z moci úřední o opatření obecné
<br> povahy podle obecné úpravy § 171 a následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy § 77 odst.1 písm.c) a odst <.>
<br> 5 zákona o silničním provozu ve věci
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br>
<br> svislého dopravního značení na místní komunikaci ul.Tejny v obci Veverská Bítýška a na
<br> veřejně přístupných účelových komunikacích a parkovišti na prac.č.1427/9,1423 vše v k.ú <.>
<br> Veverská Bítýška
<br>
<br> z důvodu dokončení stavby „ÚPRAVA PŘÍJEZDU DO ZÁVODU HARTMANN-RICO,VEVERSKÁ
<br> BÍTÝŠKA“
<br>
<br> podle výkresu „ÚPRAVA PŘÍJEZDU DO ZÁVODU HARTMANN-RICO,VEVERSKÁ BÍTÝŠKA,trvalé
<br> dopravní značení“ zpracovaného projektantem A ZLINMARK D...

Načteno

edesky.cz/d/4221967

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz