« Najít podobné dokumenty

Obec Biřkov - UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Biřkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

E.PDF (54.14 kB)
8.4.2021
<br> UPOZORNENI
na odstdvku elektFiny
<br> E,110060756659
<br> od 7:30 do 19:30 hodin
<br> Pl6novan6 odstfvka zahrnuje tyto lokality:
<br> Biikov (okres Klatovy)
6.p.1 -1 1,15-20,22,23,24,26,28-42,44,45,48-55,58,59,60
E.ev.2
<br> kat.0zemi Biikov (k6d 675822): parcelni 6.46,59/3,7916,81,99,161512
<br> UPOZORNENI
Dotden6 zaiizeni distribudni soustavy je nutn6 i v dob6 odst6vky povaZovat za zaiizeni pod nap6tim,a proto
vds Zdddme o dodr7enI v5ech zdsad bezpednosti a provedeni opatieni pottebnfch kzamezeni piipadnlTch Skod na
zdrav( a majetku.I Provozovatel6 4iroben elektiiny jsou povinni zajistit pierudeni doddvky elektiiny z vfrobny do
vypnut6ho fseku distribudni soustavy <.>
<br> NEJDE VAM ELEKTRINA.<.> <.>
TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.czlsluzba a informace o odstSvkdch elektiiny budete dost6vat
e-mailem nebo SMS.U poruch zasilSme SMS s ptedpokl6danou dobou obnoveni dodSvek.I AktuSlnistav doddvek
<br> elektiiny na konkr6tniadrese zjistite snadno,rychle a bez registrace na portdle Bez 5t'5vy (www.bezstavy.cz) <.>
<br> Strana 1 z 2

Načteno

edesky.cz/d/4537208

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Biřkov
11. 05. 2021
01. 05. 2021
11. 04. 2021
24. 03. 2021
16. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Biřkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz