« Najít podobné dokumenty

Obec Kosice - Závěrečný účet 2020 - Přílohy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2/ZÚ/2020/22
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2020
<br> Obec: KOSICE IC: 268933 Datum zpracování: 22.1.2021 Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.Inventarizační činnosti: 1.1.Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
<br> Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 21.12.2020 Provedení proškoleníje doloženo prezenční listinou Členové IK,kteří se nemohli zúčastnit potvrdili seznámení se
<br> s obsahem školení elektronickou poštou.Součástí školení byly t zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních polozek paszv a podrozvahy,ktery je zaznamenan v inventurních soupisech.Skutečný stav
<br> Byl porovnán na účetní stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních polozek
<br> Majetek je umístěn na obecním úřadě,V mateřské škole v obecní hospodě,ve skladu OÚ,ve zbrojnici SDH,na místním hřbitově a veřejném prostranství.Uživatelé majetku jsou: Obecní mad,Mateřská škola,SDH,Obecní hospoda Odpovědné osoby za inventarizaci majetku a závazků jsou:
<br> starosta obce: Mgr.XXXXXX XXX předseda inventarizační komise: MUDr.XXXXXXXX XXXXX,PhD členové komise: XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX Ing.XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX Bc.XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX Inventura proběhla ve...
2/ZÚ/2020/21
Stránka : 1MŠ Kosice 70995605IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)Prj.part <.>
<br> Rok uk <.>
<br> Konec
<br> Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
<br> MŠ KosiceNázev:
<br> Sídlo: Kosice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Mateřská škola
<br> 70995605Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 02.02.2021 17:18:29
<br> Příloha č.3 k vyhlášce č.272/2017 Sb <.>
<br> Druh
projektu
<br> Projekt
IČ XXX XXX.Dat.uzavř.sml.Obchodní firma
<br> Ocenění
pořizovaného
<br> majetku dle smlouvy t - 4
<br> Výdaje vynaložené na pořízení majetku
<br> Dodavatel Stavební fáze
<br> Základní údaje
<br> t - 3 t - 2 t - 1
<br> Počátek t - 3t - 4 Výdaje na pořízení
majetku celkem
<br> Další platby a plnění zadavatelePlatby za dostupnost
<br> Celkem
<br> v tom:
Výdaje na pořízení
<br> majetku
<br> t - 2 t - 1 v tom:
Výdaje na pořízení
<br> majetku
<br> v tom:
Výdaje na pořízení
<br> majetku
<br> v tom:
Výdaje na pořízení
<br> majetku
<br> t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 Celkem
2/ZÚ/2020/20
Příloha Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)H <.>
<br> H.5.Ostatní pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> H.4.Zastavěná plocha 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> H.3.Zahrady,pastviny,louky,rybníky 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> H.2.Lesní pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> H.1.Stavební pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> H.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Příloha
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> MŠ Kosice
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Kosice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Mateřská škola
<br> 70995605Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Pozemky
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Název položky
<br> Okamžik sestavení:
H.Doplňující informace k položce „A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy
<br> 02.02.2021 17:14:09
<br> Číslo
položky
2/ZÚ/2020/19
Příloha Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)G <.>
<br> G.6.Ostatní stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> G.5.Jiné inženýrské sítě 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> G.Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Příloha
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> MŠ Kosice
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Kosice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Mateřská škola
<br> 70995605Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Stavby
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Název položky
<br> Okamžik sestavení:
G.Doplňující informace k položce „A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy
<br> 02.02.2021 17:14:09
<br> Číslo
položky
2/ZÚ/2020/18
Příloha Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)F.f
<br> F.IV.Konečný stav fondu 0,00
<br> Nav.pen.prostř.určených na fin.údržby a oprav maj <.>,který přísp.org.pou 0,004 <.>
<br> Odvod do rozpočtu zřizovatele 0,003 <.>
<br> Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0,002 <.>
<br> Pořízení a tech.zhodn.hmot.a nehmot.dlouhod.maj <.>,s výj.drobného hm 0,001 <.>
<br> F.III.Čerpání fondu 0,00
<br> Převody z rezervního fondu 0,007 <.>
<br> Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0,006 <.>
<br> Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0,005 <.>
<br> Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0,004 <.>
<br> Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0,003 <.>
<br> Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0,002 <.>
<br> Pen.prostř.ve výši odp.hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděné podle 0,001 <.>
<br> F.II.Tvorba fondu 0,00
<br> F.I.Počáteční stav fondu k 1.1.0,00
<br> Příloha
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> MŠ KosiceNázev:
<br> Sídlo: Kosice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Mateřská škola
<br> 70995605Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Položka
<br> Číslo Název
<br> Investiční fond
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ
<br> OBDOBÍ
<br> Okamžik sestavení: 02.02.2021 17:14:09
<br> F.Doplňující informace k fondům účetní jednotky
2/ZÚ/2020/17
Příloha Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)F.d
<br> D.IV.Konečný stav fondu 177 230,17
<br> Ostatní čerpání 337 177,845 <.>
<br> Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0,004 <.>
<br> Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0,003 <.>
<br> Úhrada sankcí 0,002 <.>
<br> Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0,001 <.>
<br> D.III.Čerpání fondu 337 177,84
<br> Ostatní tvorba 0,006 <.>
<br> Peněžní dary - neúčelové 0,005 <.>
<br> Peněžní dary - účelové 0,004 <.>
<br> Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0,003 <.>
<br> Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0,002 <.>
<br> Zlepšený výsledek hospodaření 17 396,261 <.>
<br> D.II.Tvorba fondu 17 396,26
<br> D.I.Počáteční stav fondu k 1.1.497 011,75
<br> Příloha
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> MŠ KosiceNázev:
<br> Sídlo: Kosice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Mateřská škola
<br> 70995605Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Položka
<br> Číslo Název
<br> Rezervní fond
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ
<br> OBDOBÍ
<br> Okamžik sestavení: 02.02.2021 17:14:09
<br> F.Doplňující informace k fondům účetní jednotky
2/ZÚ/2020/16
Příloha Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)F.a
<br> A.IV.Konečný stav fondu 57 391,48
<br> Ostatní užití fondu 0,009 <.>
<br> Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0,008 <.>
<br> Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0,007 <.>
<br> Poskytnuté peněžní dary 0,006 <.>
<br> Sociální výpomoci a půjčky 0,005 <.>
<br> Kultura,tělovýchova a sport 500,004 <.>
<br> Rekreace 8 640,003 <.>
<br> Stravování 3 531,002 <.>
<br> Půjčky na bytové účely 0,001 <.>
<br> A.III.Čerpání fondu 12 671,00
<br> Ostatní tvorba fondu 0,005 <.>
<br> Peněžní a jiné dary určené do fondu 0,004 <.>
<br> Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0,003 <.>
<br> Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0,002 <.>
<br> Základní příděl 30 185,001 <.>
<br> A.II.Tvorba fondu 30 185,00
<br> A.I.Počáteční stav fondu k 1.1.39 877,48
<br> Příloha
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> MŠ KosiceNázev:
<br> Sídlo: Kosice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Mateřská škola
<br> 70995605Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Položka
<br> Číslo Název
<br> Fond kulturních a sociálních potřeb
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ
OBDOBÍ
<br> Okamžik sestavení:
<br> F.Doplňující informace k fondům účetní jednotky
<br> 02.02.2021 17:14:09
2/ZÚ/2020/15
Příloha Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)E.2 <.>
<br> Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> MŠ KosiceNázev:
<br> Sídlo: Kosice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Mateřská škola
<br> 70995605Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> E.2.Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
<br> K položce
<br> Okamžik sestavení:
<br> Doplňující informace Částka
<br> 02.02.2021 17:14:09
2/ZÚ/2020/14
Příloha Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)E.1 <.>
<br> Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> MŠ KosiceNázev:
<br> Sídlo: Kosice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Mateřská škola
<br> 70995605Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> E.1.Doplňující informace k položkám rozvahy
<br> K položce
<br> Okamžik sestavení:
<br> Doplňující informace Částka
<br> 02.02.2021 17:14:09
2/ZÚ/2020/13
Příloha Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)D.1.-D.8 <.>
<br> Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)D.7.0,00
<br> Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D.6.0,00
<br> Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D.5.0,00
<br> Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D.4.0,00
<br> Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)D.3.0,00
<br> Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)D.2.0,00
<br> Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)D.1.0,00
<br> Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> MŠ KosiceNázev:
<br> Sídlo: Kosice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Mateřská škola
<br> 70995605Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 02.02.2021 17:14:09
2/ZÚ/2020/12
Příloha Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)D.1.-D.8 <.>
<br> Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)D.7.0,00
<br> Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D.6.0,00
<br> Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D.5.0,00
<br> Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D.4.0,00
<br> Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)D.3.0,00
<br> Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)D.2.0,00
<br> Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)D.1.0,00
<br> Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> MŠ KosiceNázev:
<br> Sídlo: Kosice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Mateřská škola
<br> 70995605Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 02.02.2021 17:14:09
2/ZÚ/2020/11
Příloha Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)C <.>
<br> C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0,00 0,00
<br> C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0,00 0,00
<br> Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> MŠ KosiceNázev:
<br> Sídlo: Kosice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Mateřská škola
<br> 70995605Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:
<br> Název položkyČíslo
<br> BĚŽNÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> MINULÉpoložky
<br> C.Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1.Jmění účetní jednotky" a "C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
<br> 02.02.2021 17:14:09
2/ZÚ/2020/10
Příloha Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)B.1.-B.3 <.>
<br> Informace podle § 68 odst.3 (ČÍSLO A TEXT)B 3.0,00
<br> Informace podle § 66 odst.8 (TEXT)B 2.0,00
<br> Informace podle § 66 odst.6 (TEXT)B 1.0,00
<br> Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> MŠ KosiceNázev:
<br> Sídlo: Kosice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Mateřská škola
<br> 70995605Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 02.02.2021 17:14:09
2/ZÚ/2020/9
Příloha Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0,00 0,00
<br> 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0,00 0,00
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0,00 0,00
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,00 0,00
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0,00 0,00
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíně...
2/ZÚ/2020/8
Příloha Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> MŠ KosiceNázev:
<br> Sídlo: Kosice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Mateřská škola
<br> 70995605Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 02.02.2021 17:14:09
2/ZÚ/2020/7
Výkaz zisku a ztráty Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 4 031,00 0,00 7 796,00 0,00
<br> 35.558 34 438,90 0,00 0,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 30 185,00 0,00 35 255,00 0,00
<br> 15.525 6 261,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 503 872,00 0,00 501 008,00 0,00
<br> 13.521 1 589 901,00 0,00 1 529 934,00 0,00
<br> 12.518 189 318,94 0,00 98 840,76 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 336,00 0,00
<br> 8.511 21 849,27 0,00 250,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 86 528,61 0,00 73 993,00 0,00
<br> 1.501 89 508,20 0,00 84 918,18 0,00
<br> I.2 555 893,92 0,00 2 332 330,94 0,00
<br> A.2 555 893,92 0,00 2 332 330,94 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> MŠ Kosice
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Kosice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Mateřská škola
<br> 70995605Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 02.02.2021 17:07:57
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činno...
2/ZÚ/2020/6
Rozvaha Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3.119 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.112 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.111 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 681 267,55 0,00 681 267,55 1 328 900,36
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 93 010,90 93 010,90 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.021 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.93 010,90 93 010,90 0,00 0,00
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.018 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 93 010,90 93 010,90 0,00 0,00
<br> 774 278,45 93 010,90 681 267,55 1 328 900,36
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> MŠ Kosice
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Kosice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Mateřská škola
<br> 70995605Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 02.02.2021 17:09:06
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Materiál na cestě
<br> Materiál na skladě
<br> Pořízení materiálu
<br> Zásoby
<br> B.Oběžná aktiva
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> Dlouhodobé poskytnuté...
2/ZÚ/2020/4
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> OBEC Kosice 1z00268933IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> OBEC KosiceNázev:
<br> Sídlo: Kosice 66,503 51 Chlumec nad Cidlin
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> USC
<br> 00268933Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 27.01.2021 9:10:06
<br> Drobný dlouhodobý hmotek majetek - v pořizovací ceně od 3 tis.Kč - 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně 7 tis.Kč - 60 tis.Kč
Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořen vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech - v roce 2012
nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
Odpisový plán - účetní jednotka provádí účetní odpisy,odpisový plán je rámcově sestaven dle příloh ČUS 708 <.>
Účetní jednotka časově rozlišuje vždy energie a to ve výši záloh.Účetní jednotka časově nerozlišuje praidleně se opakující
platby s nevýznamnými ročními rozdíly <.>
<br> U účtu 018 a účtu 028 proveden účetní zápis 100% oprávek na účty :078 a 088
Účetní jednotka zahájila od 1.1.2012 odepisování.Za rok 2012 vykázala díly této nové metodě na ř.A.I.28 odpisy ve výši 1
111 020,-Kč a do výnosů rozpustila investiční transfery ve výši 410 400,-
V roce 2013 účetní jednotka vykázala odpisy 1045694,-Kč,do výnosů rozpustila investiční transfery ve výši 346836,-Kč
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví <,>
především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2013.V roce 2013 se změna metod týkala především změny oceňování
majetku při bezúplatných převodech mezi vybranými účetními jednotka...
2/ZÚ/2020/3
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> OBEC Kosice 3z00268933IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 1 181 052,20 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.1 181 052,20 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 94 496,00 0,00 88 524,00 0,00
<br> 35.558 68 510,00 0,00 185 003,75 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 9 937,45 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 748 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 1 759 547,50 0,00 1 738 398,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 600,00 0,00
<br> 19.532 172,00 0,00 172,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 2 769,00 0,00 2 474,00 0,00
<br> 14.524 298 862,00 0,00 269 021,00 0,00
<br> 13.521 1 583 873,00 0,00 1 434 108,00 0,00
<br> 12.518 925 297,23 0,00 1 094 925,87 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 4 120,00 0,00 3 430,00 0,00
<br> 8.511 2 566 024,58 0,00 530 169,55 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 424 538,11 0,00 285 965,00 0,00
<br> 1.501 234 131,87 0,00 310 839,08 0,00
<br> I.8 720 278,74 0,00 5 943 630,25 0,00
<br> A.10 667 605,32 0,00 6 618 606,71 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> OBEC Kosice
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Kosice 66,503 51 Chlumec nad Cid...
2/ZÚ/2020/2
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> OBEC Kosice 5z00268933IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 16 647 217,61 0,00 16 647 217,61 12 924 604,50
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 601 871,00 0,00 601 871,00 502 103,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.601 871,00 0,00 601 871,00 502 103,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 6 434 346,00 0,00 6 434 346,00 6 434 346,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.6 434 346,00 0,00 6 434 346,00 6 434 346,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 972 400,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 6 801 229,32 0,00 6 801 229,32 866 149,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 1 978 934,05 1 978 934,05 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 9 884 818,10 3 065 342,20 6 819 475,90 6 948 041,90
<br> 3.021 57 734 398,62 19 082 988,50 38 651 410,12 39 730 773,62
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 4 410 565,81 0,00 4 410 565,81 4 420 503,26
<br> II.80 809 945,90 24 127 264,75 56 682 681,15 52 937 867,78
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 491 327,22 117 488,00 373 839,22 358 156,00
<br> 5.018 106 453,80 106 453,80 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.597 781,02 223 941,80 373 839,22 358 156,00
<br> 88 443 943,92 24 351 206,55 64 092 737,37 60 232 472,78
<br> 105 091 161,53 24 351 206,55 80 739 954,98 73 157 077,28
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> OBEC Kosice
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Kosice 66,503 51 Chlumec nad Cidlin
<br> Právní forma:
<...

Načteno

edesky.cz/d/4486511

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz