« Najít podobné dokumenty

Obec Kosice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kosice za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5/O/2021/2
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br>
<br>
Pivovarské nám.1245
500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br> Záznam o pro jednání
N á v r h u z p r á v y o v ý s l e d k u p ř e z k o u m á n í h o s p o d a ř e n í o b c e
<br> Kosice,IČ 00268933 za rok 2020
<br> Dne 04.02.2021 byl se zástupci obce Kosice:
<br> účetní - Štěpánkou Bučkovou
starostou - Mgr.Ernestem Kúrem
<br> projednán Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodařen za rok 2020 vykonaného ve
<br> dnech :
<br> - 15.09.2020
- 04.02.2021
<br> <.>
S ohledem na mimořádnou situaci a na zdraví zástupců obcí a kontrolorů
provádějících přezkoumání,bylo závěrečné přezkoumání provedeno elektronicky bez
přítomnosti pracovníku kontroly v sídle ÚC <.>
<br>
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Kosice
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.) <.>
<br>
<br> XXXXX XXXXX,místostarosta Kosice,prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o
předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu <.>
<br> V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval
žádnou hospodářskou činnost,nemá zřízeny peněžní fondy,nevložil žádné peněžité či
nepeněžité vklady do právnických osob,neobdržel žádné dotace z národního fondu <,>
nehospodařil s majetkem státu,neručil za závazky jiných osob,neuzavřel směnnou <,>
zástavní smlouvu,smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot,smlouvu
o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji,nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek <.>
<br>
Přezkoumání hospodaření vykonala kontrolní skupina ve složení:
<br>
XXXXXXX XXXXXXX
kontrolor pověřený řízením přezkoumání ………………………………………………
<br> XXX XXXXXXX ……………………………………………….<.>
kontrolor
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br>
<br> 2
<br> Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bude předán do datové schránky
územního celku.Tím nejsou dotčena práva územního ...
5/O/2021/1
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Kosice,IČ: 00268933
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 15.09.2020
- 04.02.2021
<br> - Konečné přezkoumání bylo provedeno dálkovým způsobem <.>
<br>
na základě písemné žádosti obce Kosice v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004
<br> Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 15.07.2020 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Kosice
<br> Kosice 66
<br> 503 51 Chlumec nad Cidlinou
<br> Zástupci za Obec:
<br> - XXXXXXXX XXXXXXX - účetní
- Mgr.XXXXXX XXX - starosta
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
XXXXXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři:
XXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 1.7.2020 a 4.9.2020 <.>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon tj.projednání Návrhu zprávy o ...

Načteno

edesky.cz/d/4483812

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz