« Najít podobné dokumenty

Obec Šetějovice - Mimořádné opatření MZ k vystavení certifikátu o dokončení očkování v ISIN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šetějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-02-22 Mimořádné-opatření-vystavení-certifikátu-o-dokončení-očkování-v-ISIN.pdf (124.32 kB)
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha 22.února 2021
<br> Č.j.: MZDR 1595/2021-2/MIN/KAN
<br> *MZDRX01ELNZM*
MZDRX01ELNZM
<br>
<br>
M IM OŘ Á D NÉ O P AT Ř E N Í
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 23.února 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 13.ledna 2021 <,>
č.j.1595/2021-1/MIN/KAN,a to takto:
<br> Článek V.zní:
<br>
„V <.>
<br>
Všem poskytovatelům,kteří dokončili očkování proti onemocnění COVID-19 podle příslušného
očkovacího schématu,se s účinností ode dne 23.února 2021 nařizuje,aby bezprostředně
po dokončení tohoto očkování vystavili v prostředí Informačního systému infekčních nemocí
(ISIN),modulu Pacienti COVID-19,certifikát o dokončení očkování,tento opatřili podpisem
vystavující osoby a razítkem poskytovatele a předali osobě,u které bylo očkování dokončeno <,>
a která o vystavení a předání tohoto certifikátu požádala.“ <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem jeho
odvolání <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> V současné době je certifikát z ISIN již elektronicky zasílán očkovaným osobám na e-mailové
adresy,které uvedly v registraci k očkování (pokud tak učinily).Očkovaný rovněž může využít
<br>
<br>
<br>
<br> Str.2 z 2
<br>
<br> očkovacího portálu ocko.uzis.cz,kde lze certifikát o očkování zobrazit,zkontrolovat
a aktualizovat údaje v něm uvedené,stáhnout a vytisknout <.>
<br> Nařízená povinnost vždy vystavit,předat a opatřit certifikát podpisem vystavující osoby
a razítkem poskytov...

Načteno

edesky.cz/d/4483794

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šetějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz