« Najít podobné dokumenty

Obec Krnsko - Záměr obce Krnsko prodat pozemkovou parcelu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krnsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce Krnsko prodat pozemkovou parcelu.pdf (1.15 MB)
Obec Krnsko IČO 00238 155 Krnsko 41,294 31 Krnsko Kraj Středočeský,okres XXXXX XXXXXXXX Tel.: XXX XXX XXX,ID: djXbdcf,e—mail : obec©krnskocz Bankovní spojení: 3929181/0100
<br> V Krnsku dne 1.2.2021
<br> Záměr obce Krnsko prodat pozemkovou parcelu
<br> Obec Krnsko zveřejňuje podle © 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozděj ších předpisů,z a m ě r prodat pozemek č.583/1,způsob využití: jiná plocha,druh pozemku: ostatní plocha,zapsaného na LV č.10001 pro k.ú.a obec Krnsko.Vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrál- ního pracoviště v Mladé Boleslavi <.>
<br> K záměru obce je možné podat vyjádření do 15-ti dnů ode dne vyvěšení záměru na úřední desce.'? f',_ JUDr.Ivan Gra e _“ „ '3_-:\'\L' starosta obce 0 Č?
<br> Šéf; i,;- fra-<
<br> Bližší informace jsou k dispozici na obecním úřadu
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.2.2021 Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Zveřejněno na úřední desce obce Krnsko i způsobem umožňující dálkový přístup
<br> 1.2.2021 Informace () pozemku ! Nahlížení do katastru nemovitostí
<br> Informace o pozemku
<br> Parcelní číslo: M;?
<br> Obec: MiWi? Katastrální území: ME6747881
<br> Číslo LV: M1
<br> Výměra [m2]: 53
<br> Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Mapový list:
<br> Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK Způsob využití: jiná plocha
<br> Druh pozemku: ostatní plocha
<br> Vlastníci,jiní oprávnění
<br> Obec Krnsko,č.p.41,29431 Krnsko
<br> Způsob ochrany nemovitosti
<br> Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany <.>
<br> Seznam BPEJ
<br> Parcela nemá evidované BPEJ <.>
<br> Omezení vlastnického práva
<br> Nejsou evidována žádná omezení <.>
<br> Jiné zápisy
<br> \ mí.—„m <.>
<br> ';;-
<br> Změna výměr obnovou operátu
<br> !,z.„,__ “www:-H „ Torf/“1 arm m- “aw „";-„»le :? AL'VJŠEIIR—t nm:._- \:f.„ <.>
<br> Nemovitostje v územním obvodu,kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastráěni úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Mladá Boleslavi.?
<br> Zobrazené údaje mají informativní ch...

Načteno

edesky.cz/d/4436005

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krnsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz