« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - TJ SOKOL - VPS Z ROZPOČTU OBCE NA R.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

TJ Sokol -VPS z rozpočtu obce na r.2020-12.10.20.pdf (750.61 kB)
px,;- „!!-jm? ffi/?)- zr-r-J/
<br> Obec Sojovice,294 75 Sojovice č.p.166,okr: XXXXX XXXXXXXX
<br> či: XXX/XXXX Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sojovice (dále jen „finanční příspěvek“) Poskytovatel: Obec Sojovice Adresa: Sojovice 166,294 75 Sojovice IČ: 70565295 Statutární zástupce: ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX,starosta Bankovní spojení: XXXXXXXXX/XXXX (dále jen„poskytovatel") a
<br> Příjemce: Tělovýchovná XXXXXXX XXXXX Sojovice Audresa: XXX XX Sojovice č.p.XXX IC 42718953
<br> Statutární zástupce: XXXXX XXXXX,Vybíralova XXX,XXX XX Praha X Bankovní spojení:
<br> 250172921/0300
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> uzavírají v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,zákonem č.250/2001 Sb <.>,o pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,a na základě usnesení č.15/20 Zastupitelstvem obce Sojovice ze dne 12.2.2020,kterým bylo poskytnutí příspěvku schváleno
<br> tuto smlouvu
<br> 1) Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem smlouvyje poskytnutí účelově vázaného neinvestičního finančního
<br> příspěvku ve výši 80.000,- Kč (slovy osmdesáttisíc korun českých).2.Příjemce se zavazuje použít tento finanční příspěvek k dohodnutěmu účelu <.>
<br> II) Základní ustanovení
<br> 1.Finanční příspěvek se podle čl.| odst.1 této smlouvy poskytuje výhradně za účelem vymezeným v čl.|.odst.2 a 3 této smlouvy a v souladu s obecně závaznými předpisy (zákon č.128/200 Sb <.>,o obcích,zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,zákon č.320/2001 sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění) a rozhodnutími Zastupitelstva obce Sojovice <.>
<br> 2.Poskytnutý přispěvek lze použít pouze v rámci kalendářního roku,v kterém je poskytnuta a výhradně na účel,na který byla poskytnuta <.>
<br> 3.Finanční příspěvek se poskytuje bezhotovostním převodem na bankovní účet prijemce <.>
<br> fi
<br> Obec Sojovice,294 75 Sojovice č.p.166,okr: XXXXX XXXXXXXX III) Ostatníujednání
<br>.Příjemce je povinen provést do 31.ledna následujícího roku vyúčt...

Načteno

edesky.cz/d/4585084


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz