« Najít podobné dokumenty

Obec Nebanice - veřejna vyhlaska_VNN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nebanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha (290.38 kB)
img? E.? 535? n.m.GŘ <zz m=c>nm &
<br> ' <Nucw5m.<mam=_.C Zmamam m_oc_u<
<br>.„
<br>.„ s.<.> <.>
<br>.h.*.kif.<.>.<.> _ \.Emi.<.> <.>
<br> _Ř_pa&%v &,Šapiňšš _ 9.m0 mo _Šo „mam <.>
<br> „Raaba : „.W f 3
<br> „t;——
<br> :.m 'Lo/f'fi s,<.>.- :?m'níhq /7f ?.&)
<br> karf mfbor XXXXX XXX
<br> Fet—:_ÝU
<br> n-L.<.>
<br> !,-
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.|.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.uJ.<.>.m.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.RIP—111 fl._.<.>.<.>.l.<.>.<.> <.>
<br> (w w
<br> CHEB
<br> Třebeň,(CH),Lesina,p.č.15/3,vNN DIO
<br> | Výměna sloupů a vzdušného vedeni ' Operah'vni pracovní místo | uzávěra dopravnlmi kužely (výška min.0.5 m) příčná uzávěra odstup podélně 1-3 m
<br> příčně 0.6 - 1 m výstražné světlo typu 1 \ podélná uzávěra odstup max.Gm
<br> Provoz Hzen poučenymi pracovniky
<br> Operativní pracovní místo posouváno dle postupu prací
<br> “ff _ [ <.>
<br> _ Vzdušné vedení O Měněné sloupy
<br> -'Místo prací
<br>.: '( __ __________.__
<br> Ol./14 9,060
<br> % “221.51 2m 2 7
<br> \ <.>
<br> 'l'
zde ke stažení (138.3 kB)
1
<br>
Městský úřad Cheb
odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br> Č.j: MUCH 26769/2021 Cheb 14.04.2021
Sp.Zn.: KSÚ 2753/2021
Sk.Zn.: 280.4/S5
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
smidova@cheb.cz
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu
na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu společnosti ELEKTRO EURON spol.s r.o <.>,IČ: 491 92 876 <,>
Zelená 1844/6,350 02 Cheb,na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III.třídy č.21217 (dále jen „silnice
III/21217“) umístěné na p.p.č.34,k.ú.Hněvín,obec Nebanice; a na veřejně přístupné účelové komunikaci umístěné
na p.p.č.13,k.ú.Hněvín,obec Nebanice,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,dopravního
inspektorátu PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ze dne 12.04.2021 pod č.j.: KRPK-78288/ČJ-2020-
190206,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/21217 umístěné na p.p.č.34,k.ú.Hněvín,obec Nebanice;
a na veřejně přístupné účelové komunikaci umístěné na p.p.č.13,k.ú.Hněvín,obec Nebanice <,>
v rozsahu: dle návrhu tvořícího grafickou přílohu tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení a umístění dopravního značení: Přenosné dopravní značky budou provedeny jako retroreflexní,upevně...

Načteno

edesky.cz/d/4582187

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nebanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz