« Najít podobné dokumenty

Obec Nebanice - Zmena-mimoradneho-opatreni-k-testovani-zaku-ve-skolach-ze-dne-6-4-2021-s-ucinnosti-od-13-4-2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nebanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení (170.07 kB)
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 5
<br> Praha 12.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FI035*
MZDRX01FI035
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 13.dubna 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6.dubna 2021 <,>
č.j.MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN,a to takto:
<br> 1.Čl.I zní:
<br>
„I <.>
<br>
1.Dítěti,žákovi nebo studentovi,kterému není jiným mimořádným opatřením nebo
krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je dítětem nebo
žákem mateřské školy,základní školy,základní školy speciální,oboru vzdělání Praktická
škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,žákem nebo studentem účastnícím se
praktického vyučování nebo praktické přípravy na střední škole nebo vyšší odborné škole <,>
žákem školy nebo studentem vyšší odborné školy,který se účastní skupinové konzultace
nebo zkoušek na vyšší odborné škole,závěrečných zkoušek,maturitních zkoušek nebo
absolutorií,umožní daná škola osobní přítomnost pouze tehdy,pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,a
b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl.III vyšetření prostřednictvím neinvazivního
<br> preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,který si
provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola
(dále jen „preventivní antigenní test“),a prokáže se negativním výsledkem tohoto
vyšetření,není-li ve čl.II stanoveno jinak <.>
<br> Omezení podle věty první se nevztahuje na individuální kon...

Načteno

edesky.cz/d/4577290

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nebanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz