« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - 27 Usnesení ZO dne 22.3.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

27 usnesení ZO dne 22.3.2021 (805.54 kB)
U s n e s e n í
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
<br> č.27 ze dne 22.3.2021
<br> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Zastupitelstvo obce Běrunice
<br> s c h v a l u j e:
<br>
371/27/2021 program jednání
Výsledek hlasování: 6 pro 0 proti 0 zdržel
<br> 372/27/2021 rozpočtové opatření č.2/2021
Výsledek hlasování: 6 pro 0 proti 0 zdržel
<br> 373/27/2021 rozdělení hospodářského výsledku ŠJ Běrunice
Výsledek hlasování: 6 pro 0 proti 0 zdržel
<br> 374/27/2021 Smlouvu č.1190900554 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky – Výsadba stromů v obci Běrunice a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy
Výsledek hlasování: 6 pro 0 proti 0 zdržel
<br> 375/27/2021 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.6DHM210xxx
s Povodí Labe,s.p <.>,se sídlem Víta Nejedlého 951/8,Slezské předměstí 500 03 Hradec Králové
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování: 6 pro 0 proti 0 zdržel
<br>
376/27/2021 podání žádosti o dotaci na akci „Obnova základní školy
Běrunice“ z Ministerstva financí,podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí a spolufinancování
akce ve výši 10% z rozpočtu obce
Výsledek hlasování: 6 pro 0 proti 0 zdržel
<br> 377/27/2021 investiční záměr akce „Obnova základní školy Běrunice“,který je přílohou
žádosti o dotaci z Ministerstva financí,podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí <.>
Výsledek hlasování: 6 pro 0 proti 0 zdržel
<br> 378/27/2021 vyhlášení výběrového řízení a ustavení hodnotící komise na akci „Obnova
základní školy Běrunice“ <.>
Výsledek hlasování: 6 pro 0 proti 0 zdržel
<br>
<br>
<br> 379/27/2021 nabídku firmy Uno Society s.r.o <.>,Korunní 2569/108,Vinohrady,101 00 Praha
10 na organizaci výběrového řízení na dodavatele projektu veřejné zakázky „Obnova Základn...

Načteno

edesky.cz/d/4573099

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz