« Najít podobné dokumenty

Obec Šetějovice - Výsledky jednání vlády 6.04.2021 - přijetí mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví platných od 6.3.2021 do odvolání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šetějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné-opatření-opatření-ve-školách-s-1.-fází-rozvolnění-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání.pdf (326.34 kB)

Mimořádné-opatření-ochrana-dýchacích-cest-s-účinností-od-12.4.2021-do-odvolání.pdf (353.89 kB)
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 13
<br> Praha 6.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FDRDB*
MZDRX01FDRDB
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> 1.Všem osobám se s účinností ode dne 12.dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného
<br> opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) <,>
kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např.FFP2,KN 95),zdravotnická
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,které brání šíření
kapének,a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb,mimo bydliště nebo místo ubytování (např <.>
hotelový pokoj) <,>
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce <,>
c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce,kde
dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených
od sebe méně než 2 metry,nejedná-li se výlučně o členy domácnosti <.>
<br> Ve výjimečných případech,kdy je nezbytné,aby žák nebo student při výuce viděl na ústa
učitele,je možné,aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný
štít,a to za podmínky,že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů <.>
<br> Příslušníci a zaměstnanci základn...
Mimořádné-opatření-testování-u-přijímacích-zkoušek-s-platností-od-26.-dubna-2021.pdf (248.62 kB)
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 5
<br> Praha 6.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FDPDP*
MZDRX01FDPDP
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> Osobě,která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“),se umožní osobní
přítomnost na školní přijímací zkoušce,jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce
(dále jen „přijímací zkouška“),nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu <,>
pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního
<br> antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního
preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole <,>
které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech
před konáním přijímací zkoušky,není-li dále stanoveno jinak <.>
<br>
<br>
II <.>
<br> Doklad podle čl.I písm.b) může uchazeč nahradit
a) dokladem o XXX,že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-XX
<br> a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní <,>
<br> b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,nebo RT-PCR testu
na přítomnost viru SA...
Mimořádné-opatření-testování-zaměstnanců-ve-školách.pdf (243.08 kB)
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 4
<br> Praha 6.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FDPYS*
MZDRX01FDPYS
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů <,>
nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2
odst.2 písm.m) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br>
<br> I <.>
<br> 1.Zaměstnavatel,který je školou nebo školským zařízením,smí nejpozději od 12.dubna
2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze
za předpokladu,že zaměstnanec nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil POC
antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo v prostorách
zaměstnavatele,které zaměstnavatel určí,preventivní antigenní test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu
zaměstnavatelem,není-li v čl.II stanoveno jinak,a jeho výsledek je negativní.Preventivní
testování se provádí
a) v případě pedagogických pracovníků,kteří osobně poskytují vzdělávání dětem,žákům
<br> nebo studentům,kteří se preventivně testují podle jiného mimořádného opatření <,>
a v případě nepedagogických pracovníků,kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmito
dětmi,žáky,studenty nebo pedagogickými pracovníky,s frekvencí dvakrát v každém
pracovním týdnu s odstupem 2 až 3 pracovních dnů mezi jednotlivými testy <,>
<br> b) v ostatních případech s frekvencí jedenkrát v každém pracovním týdnu <.>
<br> 2.Zaměstnavatelé uvedení v odstavci 1 jsou povinni zajistit pro ...
Mimořádné-opatření-testování-žáků-ve-školách.pdf (300.48 kB)
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 10
<br> Praha 6.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FDQ4R*
MZDRX01FDQ4R
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br> Dítěti,žákovi nebo studentovi,kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým
opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je dítětem nebo žákem
mateřské školy,základní školy,základní školy speciální,oboru vzdělání Praktická škola
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,žákem nebo studentem účastnícím se praktického
vyučování nebo praktické přípravy na střední škole nebo vyšší odborné škole,žákem školy
nebo studentem vyšší odborné školy,který se účastní skupinové konzultace nebo
závěrečných zkoušek,maturitních zkoušek nebo absolutorií,se v dané škole umožňuje
osobní přítomnost pouze tehdy,pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,a
b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl.III vyšetření prostřednictvím neinvazivního
<br> preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,který si
provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále
jen „preventivní antigenní test“),a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření <,>
není-li ve čl.II stanoveno jinak <.>
<br> Omezení podle věty první se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční
výuku.Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování
nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou...
Mimořádné-opatření-omezení-obchodu-a-služeb-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání.pdf (364.05 kB)
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 20
<br> Praha 6.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FDR75*
MZDRX01FDR75
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů <,>
nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle
§ 2 odst.2 písm.b) až e) a i) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším
rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> S účinností ode dne 12.dubna 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného
opatření se:
<br>
<br> 1.omezuje činnost obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu obchodního centra <,>
tak že se zakazuje přítomnost veřejnosti v maloobchodních prodejnách zboží a služeb
a provozovnách těchto služeb,s výjimkou těchto provozoven:
<br> a) prodejen potravin <,>
b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na
<br> pozemních komunikacích <,>
c) prodejen paliv <,>
d) prodejen hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
e) lékáren,výdejen a prodejen zdravotnických prostředků <,>
f) prodejen malých domácích zvířat <,>
g) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
h) prodejen brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
i) prodejen novin a časopisů <,>
j) prodejen tabákových výrobků <,>
k) prádelen a čistíren <,>
l) provozoven servisu a oprav silničních vozidel <,>
m) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu
<br> na pozemních komunikacích <,>
n) prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím <,>
o) provozoven umožň...
Mimořádné-opatření-podmínky-vycházek-u-poskytovatelů-sociálních-služeb-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání.pdf (252.37 kB)

Mimořádné-opatření-omezení-návštěv-věznice-s-účinností-od-12.4.2021-do-odvolání.pdf (252.98 kB)
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 6
<br> Praha 6.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FDQIT*
MZDRX01FDQIT
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů <,>
nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2
odst.2 písm.h) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> S účinností ode dne 12.dubna 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného
opatření se omezují návštěvy ve vazebních věznicích,věznicích a v ústavech pro výkon
zabezpečovací detence návštěvy,a to návštěvy:
<br>  obviněných uskutečňované podle § 14 zákona č.293/1993 Sb <.>,o výkonu vazby,ve znění
pozdějších předpisů; zákaz se nevztahuje na návštěvy uskutečňované podle § 14 odst.9
a 10 a podle § 28 odst.2 tohoto zákona <,>
<br>  odsouzených uskutečňované podle § 19 zákona č.169/1999 Sb <.>,o výkonu trestu odnětí
svobody a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  chovanců uskutečňované podle § 10 zákona č.129/2008 Sb <.>,o výkonu zabezpečovací
detence a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> s tím,že návštěvu mohou v jeden čas konat nejvýše dvě osoby a každá z nich může vykonat
návštěvu za podmínky,že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest
(nos,ústa),kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dl...
Mimořádné-opatření-–-poskytovatelé-zdravotních-služeb-a-poskytovatelé-lůžkové-péče-s-účinností-od-7.-4.-2021.pdf (284.35 kB)

Mimořádné-opatření-–-interval-pro-podání-druhé-dávky-vakcíny-proti-covid-19-s-účinností-od-10.-4.-2021.pdf (321.91 kB)

Mimořádné-opatření-–-poskytnutí-informací-mezi-Všeobecnou-zdravotní-pojišťovnou-ČR-a-ÚZIS-s-účinností-od-10.-4.-2021.pdf (275.75 kB)

Načteno

edesky.cz/d/4564219

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Volby   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šetějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz