« Najít podobné dokumenty

Obec Střítež (Žďár nad Sázavou) - Rozpočet Mikroregionu Bystřicko-- 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střítež (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4/4/2021/2
M I K R O R E G I O N B Y S T Ř I C K O
<br> Příční 405,593 01 Bystřice nad Pernštejnem
<br>
<br>
Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2021
<br> Povinně zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů <.>
<br>
<br> Rozpočet DSO Mikroregion Bystřicko 2021
<br> Členská schůze Mikroregionu Bystřicko č.1/2021 schválila dne 23.– 26.3.2021 formou per rollam
<br> rozpočet na rok 2021 ve výši 2 672 951,02 Kč.Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný <.>
<br> Rozpočet je přístupný k nahlédnutí následujícím způsobem:
<br>
➢ na elektronické desce na adrese: http://www.regionbystricko.cz/uredni-deska/ <,>
➢ v listinné podobě kdykoliv v úředních hodinách v kanceláři Mikroregionu Bystřicko
<br> (Příční 405,Bystřice nad Pernštejnem,593 01) <.>
<br>
<br>
Ostatní dokumenty týkající se hospodaření DSO pro rok 2021
<br> Koncem roku 2020 byl zveřejněn členskou schůzí schválený Střednědobý výhled rozpočtu
<br> 2022/2023 a Rozpočtové provizorium 2021.Oba tyto dokumenty byly schváleny členskou
schůzi dne 19.12.2019 a vyvěšeny dne 14.12.2020 <.>
<br> Přístup k ostatním dokumentům:
<br>
<br> ➢ na elektronické úřední desce Mikroregionu na: http://www.regionbystricko.cz/uredni-deska/ <.>
➢ v listinné podobě kdykoliv v úředních hodinách v kanceláři Mikroregionu Bystřicko
<br> (Příční 405,Bystřice nad Pernštejnem,593 01) <.>
<br>
<br>
<br> Rozpočtová opatření 2021
<br> Během roku 2021 budou postupně zveřejňována také případná rozpočtová opatření v souvislosti
<br> s jejich postupným schvalováním Předsednictvem nebo Členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko <.>
<br> Přístup k rozpočtovým opatřením:
<br>
➢ na elektronické úřední desce Mikroregionu na: http://www.regionbystricko.cz/uredni-deska/ <.>
➢ v listinné podobě kdykoliv v úředních hodinách v kanceláři Mikroregionu Bystřicko
<br> (Příční 405,Bystřice nad Pernštejnem,593 01) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
……………………………………… <.>
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> předseda Mikroregionu Bystřicko
4/4/2021/1
MM II KK RR OO RR EE GG II OO NN BB YY SS TT ŘŘ II CC KK OO
<br> PPřřííččnníí 440055,<,> 559933 0011 BByyssttřřiiccee nnaadd PPeerrnnšštteejjnneemm
<br>
<br> Rozpočet Mikroregionu Bystřicko na rok 2021
<br> (Závazný ukazatel – paragraf)
<br> PŘÍJMY
<br> Paragraf Položka Popis
Schválený
<br> rozpočet 2020
(Kč)
<br> Skutečné plnění
rozpočtu 2020
<br> (Kč)
<br> Návrh rozpočtu
2021 (Kč)
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 582 806 1 570 841 1 561 932
<br> 3314 Činnosti knihovnické - akce Bystřicko čte dětem 2021 75 000 25 000 80 000
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury – Letní kino 2021 102 000 211 889 106 000
<br> 3419 Ostatní sportovní činnost – HBH 2021 14 000 9 772,8 17 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 50 000 162 559,91 100 000
<br> 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel.75 585 286 335 168 600
<br> 8115 Zapojení zůstatku z minulého roku 73 159,56 639 419,02 639 419,02
<br>
<br> PŘÍJMY CELKEM: 2 672 951,02
<br> VÝDAJE
<br> 3314
<br> Činnosti knihovnické – akce Bystřicko čte dětem 2021
<br> 210 600 142 966 160 600
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury – akce Letní kino 2021 282 500 363 367 412 500
<br> 3419 Ostatní sportovní činnost – akce Hry bez hranic 2021 38 000 55 981,12 43 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 036 859,56 910 785,56 1 870 661,02
<br> 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel.351 391 413 591 42 150
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 200 2 984 5 000
<br> 6223 Mezinárodní spolupráce 50 000 0 139 040
<br>
<br> VÝDAJE CELKEM: 2 672 951,02
<br>
<br> Dle Zákona č.128/2000 Sb.o obcích byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce členských obcí,včetně elektronické,alespoň 15 dní před
schválením na členské schůzi,která se konala dne 23.-26.3.2021 formou hlasování per-rollam z důvodu aktuálních vládních nařízení <.>

Načteno

edesky.cz/d/4560868

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Střítež (Žďár nad Sázavou)
14. 05. 2021
14. 05. 2021
09. 05. 2021
01. 05. 2021
01. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Střítež (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz