« Najít podobné dokumenty

Obec Střítež (Žďár nad Sázavou) - Rozpočtové opatření č.1.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střítež (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

31/3/2021/4
SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET A HOSPODAŘJENÍ SVAZU vonovonů A KANALIZACÍ ŽDÁRSKO za ROK 2020
<br> Subjekt: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
<br> IČ: 43383513
<br> DIČ: CZ43383513
<br> Subjekty svazku: celkem 81 obcí
<br> Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko je založen Č.j.Reg.8/93 Okresním úřadem ve Žďáru nad Sázavou <.>
<br> Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko je plátcem DPH <.>
<br> SVK Žďársko zpracovává uzávěrku 1x měsíčně a odevzdává jí na Kraj Vysočina.V roce 2020 zpracovával tyto výkazy:
<br> Výkaz FIN 2—12 M
<br> Rozvaha
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Příloha
<br> Přehled o peněžních tocích
<br> Přehled o změnách vlastního kapitálu
<br> Schválení účetní závěrky
<br> Seznam účetních jednotek patřících do DKCS
<br> Výkaz FIN 2-12M Udaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (v Kč na dvě desetinná místa) Schválený Rozpočet Plnění % plnění rozpočet po změnách k 31.12.2020 k upraveněmu rozpočtu l.Třída 1 - Daňové příjmy 2.Třída 2 — Nedaňové příjmy 22.801.500,00 28.894.301,00 24.894.300,46 100,00
<br> 3.Třída 3 — Kapitálové příjmy 93.810,00 93.810,00 100,00 4.Třída 4 - Přijaté transfery 163.042.500,00 144.649.437,81 144.002.045,63 99,55 Příjmy celkem 185.844.000,00 173.637.548,81 172.990.156,09 99,63 5.Třída 5 — Běžné výdaje 37.539.844,00 l9.714.278,26 12.030.788,45 61,03 6.Třída 6 — Kapitálové výdaje 250.814.757,92 256.433.873,11 171.770.963,54 66,98 Výdaje celkem 288.354.601,92 276.148.151,37 183.801.751,99 66,56
<br> Konsolidace výdajů — týká se převodů mezi účty SVK,pol.5342,5345
<br> Saldo: Příjmů výdajů po kons.-102.510.601,92 — 102.510.602,56 — 10.811.595,90 10,55
<br> Třída 8 financování
<br> Přijaté úvěry a půjčky
<br> Splátky úvěrů dlouhodobých -14.818.398,08 — 14.818.398,08 -14.530.204,86 98,06
<br> Změna stavu krátna bank.účtech 117.329.000,00 117.329.000,64 26.484.304,34 22,57 Operace z peněž.účtů organizace
<br> nemajících char.příjmů a výdajů - 1.142.503,58
<br> - Financování celkem 102.510.601,92 ]02.510.602,56 10.811.595,90 10,55
<br> Majetek Svazu vo...
31/3/2021/3
Finanční údaje o SVK Žďársko — schválený střednědobý výhled
<br> na roky 2022-2025
<br> (v tis.Kč) 2022 2023 2024 2025 Příjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Daňové příjmy Nájemné 118 590 120 964 123 383 125 850 Nedaňové příjmy DPH+ost.27 904 28 403 28 910 29 428 Kapitálové příjmy 300 300 300 300 Přijaté dotace 90 000 100 000 100 000 100 000 Neinvestiční dotace příspna obyv 8 628 8 620 8 620 8 610 Převody fin.prostředků z minobdobi PŘÍJMY CELKEM 245 422 258 287 261 213 264 188 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 495 422 558 287 401 213 504 188 Přijaté úvěry a vydané dluhopisy 250 000 300 000 1.40 000 240 000 kontokorent kontokorent Přijaté úvěry krátkodobé a dlouhodobé 250000 300000 140 000 240 000 Vydané dluhopisy krátkodobé & dlouhodobé 0 0 0 0 2022 2023 2024 2025 Výdaje Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Běžné výdaje výdaje SVK 35 000 35 000 35 000 35 000 Kapitálové výdaje (investice) inv.výdaje 458 902 523 287 336 213 439 188 VÝDAJE CELKEM 493 902 558 287 371 213 474 188 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 495 422 558 287 401 213 504 188 Splátky jistiny (úvěry + obligace) 1 520 0 30 000 30 000 Počet obyvatel 86 280 86 200 86 200 86 100 Splátky úroků 1 354 1 620 756 2 052 Zajištění kvality pit.vody.<.> <.>,ČOV Žďár nad Sáz <.>,ÚV Vir doplněni technologie,Kalý Rožná Splátky úvěrů dle roků v tis.Kč COV Žďár nS <.>,UV Vira <.>,Reina Pitná voda Celkem rok 2022 0 1520 1520 rok 2023 0 0 0 XXX XXXX XX XXX X XX XXX rok XXXX XX XXX 0 30 000
<br> Žďár nad Sázavou 25.3.2021
<br> Svaz vodeyudii & kanalizaci © _ Zd'árskd Vodarenska 2
<br> „ 591 01 Zďár nad Sázavou Vyveseno:
<br> 2/ %;2/ 22275?fo
<br> strana 1
<br> 25.3.202!
31/3/2021/2
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČ: 43383513
<br> Schválený rozpočet na rok 2021 valnou hromadou dne 25.3.2021
<br> v Kč Pv'jmy: Pol.4121 Příjmy z příspěvků na obyvatele 8628.600 Pol.2141.Příjmy z úroků 13.XXX Pol.XXXX Převod z hospodářské činnosti do hlavní XXXXXXXXX XXX.XXXX Příspěvky z měst a obcí na investice XXXXXXXX XXX.XXXX Příjem z pronájmu pozemku XX.XXX pol.2132 Příjem DPH z nájemného 24442000 pol.4134 Převody z rozpúčtů 133.700 Příjmy celkem před konsolidací: 233454600 Pol.8115 Změna krátkodobých prostředků 93.7 60.XXX Pol.XXXX Dlouhodobé přij.půjčené prostř.XX.000.000 Příjmy celkem 387.214.600 Výdaje: Paragraf 2310 Pol.5011 Mzdy pracovníků 4.458900 Pol.5021 Odměny členů zastup.obcí 450.XXX Pol.XXXX Povinné poj.soc.zabezp.1.227225 Pol.5032 Povinné poj.zdrav.poj.441.800 Pol.5038 Povinné poj.na úrázpoj 24.XXX Pol.XXXX Ochranné pomůcky X.XXX Pol.5133 Léky a zdrav.materiál 1.XXX Pol.XXXX Oděv & obuv X.XXX Pol.5136 Knihy,učpom.& tisk 15.XXX Pol.XXXX Drobný hm.maj.+ vodoměry 300.XXX Pol.XXXX Nákup materiálu XX.XXX Pol.5151 Studená voda 12.XXX Pol.XXXX Plyn XXX.XXX Pol.XXXX Elektrická energie 100.XXX Pol.XXXX Pohonné hmoty a maziva XX.XXX Pol.5161 Služby pošt 22.XXX Pol.XXXX Služby telekom.a radiok.XX.XXX Pol.XXXX Nájemné za půdu XX.XXX Pol.51.66 Konzu1tační,poradenské a právní služby 1500000 Pol.5167 Služby školení a vzdělávání 40.XXX Pol.XXXX Zpracování data služby související XXX.XXX Pol.5169 Nákup ostatních služeb 4500000 Pol.5171 Opravy a udržování 300.XXX Pol.XXXX Programové vybavení XX.XXX Pol.5173 Cestovné 20.XXX Pol.XXXX Pohoštění XX.XXX Pol.XXXX Ostatní nákupyjinde neuvedené 50.XXX Pol.XXXX Platby daní a peplatků X.XXXXXX Pol.5424 Náhrady mezd v době nemoci 20.XXX Pol.XXXX Ostatní neinvlransf.obyv.—fpenzpřipJ XX.XXX Pol.XXXX Nespecifikovaná rezervy — nájemné dle provsm XXXXXXXX
<br> Pol.6121 Budovy,XXXX a stavby
<br> XXX.XXX.XXX,49
<br> Paragraf 2321
<br> Pol.5169 Nákup služeb l.500.XXX Pol.XXXX Budovy,stavby a XXXX XXXXXXXXX Paragraf XXXX,Pol.XX...
31/3/2021/1
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,Vodárenská 2,Žďár nad Sázavou IC: 43383513,v Zaps.č.j.Reg.8/93 OkU Zďár nad Sázavou
<br> Rozpočtové opatření č.1 schváleno předsednictvem dne 25.3.2021
<br> Příj my:
<br> Pol.4221
<br> Přijaté transfery na investice Nové Město na Moravě —
<br> —Malá RV pro smuteční síň 7000090 —Soškova NVK Centrum služeb a řemesel — 6.369.000,00 -Soškova okružní křižovatka 750.000,00 Oslaviee — NVK v lok.Necídůy kopec l57.863,00 Nedvědice — kanalizace Nová Ctvrť ll.136007000 Bukov _ rek.vodovodu řad 25 5334300 Měřín * úprava míchání AN 40871100 Celkem - 3.734.858,00 Výdaje: Par.2310 Pol.6121 — Budovy,XXXX a stavby - X.XXX.XXX,XX Celkem - 3.734.858,00
<br>,<.> r'L/G \ / ' " "ť Á „72521 ČJ?-?.? áfw,H ( / Svaz vo-aoyodů a kanalizaCÍ Žďár nad Sázavou 25.3.2021 © 'VDŠĚĚŠĚÉI 2 Zpracovala: Chalupová ].591 01 Žďár nad Sázavou

Načteno

edesky.cz/d/4556872

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Střítež (Žďár nad Sázavou)
14. 05. 2021
14. 05. 2021
09. 05. 2021
01. 05. 2021
01. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Střítež (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz