« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Smrčné - Návrh závěrečného účtu(11.03.2021 - 30.06.2021)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Smrčné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1 rozpis plnění rozpočtu příjmů a výdajů, financování HS 2020(1)
Licence: D7KI XCRGBZUC / ZN1 (01012020 / 01012020)
<br> Obec Horní Smrčné 
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 11.03.2021
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00376973
<br> název Obec Horní Smrčné 
<br> ulice, č.p.e.v. 073
<br> obec Horní Smrčné
<br> PSČ, pošta 675 07
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 736 784 003
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> 11.03.2021 12h19m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 7
<br>
<br> Licence: D7KI XCRGBZUC / ZN1 (01012020 / 01012020)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 968 300,00  981 722,00  926 788,02 
<br> Nedaňové příjmy 21 130,00  22 515,00  21 303,67 
<br> Kapitálové příjmy   77 100,00  77 100,00 
<br> Přijaté transfery 68 100,00  151 303,00  151 303,00 
<br> Příjmy celkem 1 057 530,00  1 232 640,00  1 176 494,69 
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 216 000,00  216 000,00  205 539,21 
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 5 500,00  5 500,00  3 346,38 
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 20 000,00  20 420,00  20 417,36 
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 190 800,00...
Příloha č. 2 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce s DP - 2020 Horní Smrčné
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 708907491
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 19861/2021 KO
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Horní Smrčné
<br> se sídlem Horní Smrčné 20,675 07 Čechtín,IČO: 00376973
za rok 2020
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 10.srpna 2020 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
X.září 2020 jako dílčí přezkoumání a dne 3.března 2021 jako konečné přezkoumání na
základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním
kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 4.března 2021 <.>
<br>
<br> Místo provedení dílčího přezkoumání: Obec Kouty
<br> Kouty 11
<br> 675 08 Kouty
<br> Místo provedení konečného přezkoumání: Krajský úřad Kraje Vysočina
<br>
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br>
<br> Podklady předložili: XXXXXXX XXXXXXXX - starosta
<br> XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Horní...
Nánrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu OBCE HORNÍ SMRČNÉ za rok 2020
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů)
<br>
1
<br>
Údaje o obci:
<br> Adresa: Obec Horní Smrčné,Horní Smrčné č.ev.73,675 07 Čechtín
IČO: 00376973
Telefonické spojení: 736 784 003
E-mailová adresa: starosta@hornismrcne.cz
Bankovní spojení:
Základní běžný účet zřízen u Komerční banky,a.s.pobočka Třebíč č.ú.11327711/0100
Spořící účet číslo 107-7592790297/0100
Účet u ČNB,pobočka Brno,číslo účtu 94-6413711/0710
<br> Počet členů zastupitelstva obce v roce 2020: 6
Počet veřejných zasedání zastupitelstva v roce 2020: 6
V roce 2020 pracoval finanční a kontrolní výbor zastupitelstva <.>
<br> Obec Horní Smrčné je členem Svazku obcí pro komunální služby,DSO pro plynofikaci
oblasti Bransouze,partnerem MAS Podhorácko <.>
<br> Zpracování účetní agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována
programem GORDIC Jihlava <.>
<br> CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020
<br> Plnění k 31.12.2020 Rozpočet upravený
Třída 1 – daňové příjmy 926.788,02 Kč 94,40 %
Třída 2 – nedaňové příjmy 21.303,67 Kč 94,62 %
Třída 3 – kapitálové příjmy 77.100,00 Kč 100,00 %
Třída 4 – přijaté transfery 151.303,00 Kč 100,00 %
vnitřní převody z vlastních účtů 0,00 Kč
Příjmy celkem: 1.176.494,69 Kč 95,45 %
<br> Třída 5 – běžné výdaje 440.029,17 Kč 77,64 %
Třída 6 – kapitálové výdaje 65.236,00 Kč 99,90 %
převody vlastním účtům a do pokladny 0,00 Kč
Výdaje celkem: 505.265,17 Kč 79,94 %
<br>
Financování (zvýšení vlastních úspor)
Třída 8 – financování 671.229,52 Kč
<br>
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích jsou
uvedeny v příloze č.1 návrhu závěrečného účtu a v plném členění podle rozpočtové skladby
k nahlédnutí u starosty obce – výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů <.>
Obec Horní Smrčné nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost.Veškeré peněžní
operace byly účtovány v rámci ...

Načteno

edesky.cz/d/4521552

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Smrčné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz