« Najít podobné dokumenty

Obec Kosice - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBEC KOSICE 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1/ZÚ/2020/3
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br>
<br>
Pivovarské nám.1245
500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br> Záznam o pro jednání
N á v r h u z p r á v y o v ý s l e d k u p ř e z k o u m á n í h o s p o d a ř e n í o b c e
<br> Kosice,IČ 00268933 za rok 2020
<br> Dne 04.02.2021 byl se zástupci obce Kosice:
<br> účetní - Štěpánkou Bučkovou
starostou - Mgr.Ernestem Kúrem
<br> projednán Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodařen za rok 2020 vykonaného ve
<br> dnech :
<br> - 15.09.2020
- 04.02.2021
<br> <.>
S ohledem na mimořádnou situaci a na zdraví zástupců obcí a kontrolorů
provádějících přezkoumání,bylo závěrečné přezkoumání provedeno elektronicky bez
přítomnosti pracovníku kontroly v sídle ÚC <.>
<br>
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Kosice
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.) <.>
<br>
<br> XXXXX XXXXX,místostarosta Kosice,prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o
předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu <.>
<br> V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval
žádnou hospodářskou činnost,nemá zřízeny peněžní fondy,nevložil žádné peněžité či
nepeněžité vklady do právnických osob,neobdržel žádné dotace z národního fondu <,>
nehospodařil s majetkem státu,neručil za závazky jiných osob,neuzavřel směnnou <,>
zástavní smlouvu,smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot,smlouvu
o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji,nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek <.>
<br>
Přezkoumání hospodaření vykonala kontrolní skupina ve složení:
<br>
XXXXXXX XXXXXXX
kontrolor pověřený řízením přezkoumání ………………………………………………
<br> XXX XXXXXXX ……………………………………………….<.>
kontrolor
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br>
<br> 2
<br> Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bude předán do datové schránky
územního celku.Tím nejsou dotčena práva územního ...
1/ZÚ/2020/2
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Kosice,IČ: 00268933
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 15.09.2020
- 04.02.2021
<br> - Konečné přezkoumání bylo provedeno dálkovým způsobem <.>
<br>
na základě písemné žádosti obce Kosice v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004
<br> Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 15.07.2020 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Kosice
<br> Kosice 66
<br> 503 51 Chlumec nad Cidlinou
<br> Zástupci za Obec:
<br> - XXXXXXXX XXXXXXX - účetní
- Mgr.XXXXXX XXX - starosta
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
XXXXXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři:
XXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 1.7.2020 a 4.9.2020 <.>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon tj.projednání Návrhu zprávy o ...
1/ZÚ/2020/1
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KOSICE 2020
<br> V souladu s § 17 zákona č.250/2005 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních samosprávních
rozpočtů v platném znění,předkládá obec Kosice závěrečný účet obce za rok 2020
<br> 1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby za rok 2020
2.Rekapitulace příjmů a výdajů podle výkazu FIN 2-12 M sestaveného k 31.12.2020
3.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů -dotace
4.Výkaz zisků a ztráty,rozvaha,příloha účetní závěrky sestavené k 31.12.2020
5.Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020
/v tis.Kč/
<br> Schválený Upravený Plnění %plnění
rozpočet rozpočet k 31.12.2018 k uprav.rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 5 026 5 275 5 975 113
Třída 2 - Nedaňové Příjmy 1 090 1148 1139 99
Třída 3 - Kapitálové příjmy 123 871 905 103
Třída 4 - Přijaté transfery 3877 7387 5713 77
Příjmy celkem 10116 14681 13732 93
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 4216 7925 7112 89
Třída 6 - Kapitálové výdaje 8500 8032 5783 72
Výdaje celkem 12716 15957 12895 80
<br> Saldo příjmů a výdajů -2600 -1274 838
Třída 8 financování 2600 1274 -838
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skadby jsou obsaženy v příloze č.1 a jsou k nahlédnutí u starosty obce
(výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> Financování
Obec nemá žádný úvěr <.>
Rozpočet na rok 2020 byl schválen dne 4.12.2019 jako schodkový ve výši
přijmů10 116 800 Kč,ve výši výdajů 12 716 800Kč,financování 2 600 000Kč
Rozpočet daňových přijmů byl stanoven kvalifikovaným odhadem.U třídy 5-běžných výdajů
není u jednotlivých § překročena hranice plnění nad 100% <.>
Zastupitelstvo současně stanovilo za závazné ukazatele rozpočtu - paragrafy.Rozpočet byl
pořízen do výkazu FIN 2-12 v souladu se schválením <.>
<br> 2) Hospodářská činnost obce
<br> Obec nemá hospodářskou činnost
<br>
<br> 3) Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br> Ob...

Načteno

edesky.cz/d/4486510

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz