« Najít podobné dokumenty

Státní báňská správa - OBÚ Sokolov - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby „Separační linka - Horní Slavkov“ Rozhodnutí o umístění stavby „Separační linka - Horní Slavkov“ v dobývacím prostoru Horní Slavkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní báňská správa.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SBS_07264_verejna_vyhlaska_rozhodnuti_o_umisteni_stavby.pdf
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka V Sokolově
<br>
<br>
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského (déle jen „OBÚ“) jako orgán místně
příslušný dle ustanovení § 38 zákona č.61/1988 Sb <.>,o hornické činnosti,výbušninách a o
státní báňské správě,ve znění pozdějších předpisů,a věcně příslušný podle ustanovení § 16 <,>
odst.3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů,jiný stavební úřad,podle § 25 odst.2 a 3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),ve spojení s § 9b odst.1 a 3 zákona č <.>
100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů <,>
a za použití § 144 odst.6 správního řádu <,>
<br>
d o r u č u j e
<br>
touto veřejnou vyhláškou rozhodnutí OBÚ č.j.SBS 03679/2021/OBÚ-08 ze dne 19.2.2021
o umístění stavby „Separační linka – Horní Slavkov“ v dobývacím prostoru Horní Slavkov <.>
<br> Tato veřejná vyhláška s rozhodnutím o umístění stavby je vyvěšena:
1.na úřední desce OBÚ,Boženy Němcové 1932,356 01 Sokolov <,>
2.na elektronické úřední desce OBÚ,umožňující dálkový přístup na internetových stránkách <,>
<br> na adrese http://www.cbusbs.cz/cs/cbu-8 <,>
3.na úřední desce městského úřadu Horní Slavkov <.>
<br>
<br> „otisk razítka“
<br> Ing.XXXX XXXXX
předseda úřadu
<br> Příloha veřejné vyhlášky:
- rozhodnutí OBÚ č.j.: SBS 03679/2021/OBÚ-08 ze dne 19.2.2021 o umístění stavby
<br> „Separační linka – Horní Slavkov“ v dobývacím prostoru Horní Slavkov <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br>
<br> Razítko a podpis úřední osoby: Razítko a podpis úřední osoby:
<br> Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského
Boženy Němcové 1932,356 01 Sokolov
<br> SBS 07264/2021/OBÚ-08 Ing.Tomáš Makoň/733 22.2.2021
<br>
<br> 2021-02-22T15:34:34+0100
Ing.XXXX XXXXX eXXfadXXXXcXXdeXfcXXbXXXXXXXXXcXXcXXaXaX
SBS_03679-21_Uzemni_rozhodnuti_-_Separani_linka_H.Slavkov.pdf
OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJE
KARLOVARSKÉHO
<br>
<br>
<br>
č.j.: SBS 03679/2021/OBÚ-08
V Sokolově,dne19.února 2021
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského (dále jen „OBÚ“),jako jiný stavební úřad
příslušný podle ustanovení § 16 odst.3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č.183/2006
Sb.“),v územním řízení posoudil podle ustanovení §§ 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále též „rozhodnutí o umístění stavby") <,>
kterou dne 23.10.2020 podala organizace
<br> SANAKA Industry,a.s <.>,se sídlem Na Příkopě 859/22,110 00 Praha – Nové Město <,>
IČ: 27569462 (dále jen „organizace“),kterou zastupuje na základě uděleného zmocnění ze dne
3.4.2019 organizace TVAR COM,spol.s r.o <.>,se sídlem Škroupova 4256/1,636 00 Brno <,>
IČ: 13693671 (dále též „žadatel“) a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle ustanovení §§ 79 a 92 stavebního zákona
<br>
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br>
„Separační linka – Horní Slavkov“
v dobývacím prostoru Horní Slavkov
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parcelní číslo 1209/5 a st.1569 v katastrálním území (dále jen
„k.ú.“) Horní Slavkov <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Stavební objekty
<br> SO 510 Objekt vstupního podavače
SO 520 Hala úpravny a sklad koncentrátu
SO 530 Nádrže na technologickou vodu
SO 535 Čerpací stanice provozní vody
<br>
<br> Stránka 2 z 24
č.j.: SBS 03679/2021/OBÚ-08
<br>
<br>
<br>
<br> Provozní soubory
<br> PS 010 Doprava suroviny na rozplav
PS 020 Třídění a magnetická separace
PS 025 Odvodnění a skladování
PS 030 Vodní hospodářství
PS 050 Rozvody NN a řídicí systém
PS 065 Výroba stlačeného vzduchu
<br> Druh a účel umisťované stavby:
Druh stavby je výrobně technologický.Jedná se o zařízení a objekty na zpracování pískové
suroviny ve stanoveném dobývacím prostoru Horní Slavkov,real...

Načteno

edesky.cz/d/4482400

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní báňská správa      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz