« Najít podobné dokumenty

Obec Nebanice - Usnesení vlády č. 137 - lékařské prohlídky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nebanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

cestne-prohlaseni-0137.pdf (432.52 kB)
Příloha
usnesení vlády
ze dne 14.února 2021 č.137
<br>
<br>
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
<br>
Jméno a příjmení: ……………………….<.>
Datum narození: ……………………….<.>
Bydliště: ……………………….<.>
<br>
tímto,ve smyslu usnesení vlády České republiky č.137 ze dne 14.února 2021 o přijetí
krizového opatření,čestně prohlašuje,že:
<br>
1) je zdravotně způsobilý/á k výkonu činnosti ……………………;
<br>
2) byl/a dostatečně poučen/a ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,jakož
<br> i o druhu,charakteristice a kategorizaci činnosti,kterou bude vykonávat a s ní
<br> souvisejícími riziky (např.manipulace s břemeny,lokální svalová zátěž,pracovní
<br> polohy,hluk a jeho následky,zátěž chladem nebo teplem,zraková zátěž,psychická
<br> zátěž,práce ve výškách na žebříku,řízení manipulační techniky,atp.),jakož i že
<br> konzultoval/a se zaměstnavatelem v této souvislosti svůj zdravotní stav,včetně
<br> veškerých předešlých úrazů/anamnéz a je schopen/schopna činnost vykonávat;
<br>
3) v posledních 21 dnech nenavštívil/a některý ze státu s vysokým rizikem přenosu
<br> nákazy koronaviru,označovaný jako SARS CoV-2,který byl jako rizikový stát
<br> stanovený vládou České republiky;
<br>
4) netrpí žádným onemocněním,které by znemožňovalo vydání zdravotního průkazu
<br> ve smyslu § 19 odst.2 zákona č.258/2000 Sb <.>,ochraně veřejného zdraví a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(pokud se jedná
<br> o fyzickou osobu vykonávající činnosti epidemiologicky závažné);
<br>
5) je zdravotně způsobilý/á k výkonu činností epidemiologicky závažných spočívajících
<br> ve výrobě a/nebo uvádění potravin na trh,ve smyslu příslušných právních předpisů1
<br> (pokud se jedná o fyzickou osobu vykonávající činnosti epidemiologicky závažné) <.>
<br>
Současně se zavazuje (pokud se jedná o fyzickou osobu vykonávající činnosti
epidemiologicky závažné),že při výkonu činností epidemiologicky závažných
spočívajících ve výrobě a/nebo uvádění potravin na trh,ve smyslu příslušných
právních předpisů bude...
lekarske-prohlidky-0137.pdf (209.22 kB)
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14.února 2021 č.137
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.125 ze dne 14.února 2021,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.c) krizového
zákona <.>
<br>
Vláda s účinností ode dne 15.února 2021 od 00:00 hodin do dne 28.února 2021 do 23:59
hod <.>
<br> I.nařizuje pohlížet na čestné prohlášení
<br> 1.osob,jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření
do ukončení nouzového stavu a jejichž sjednaný druh práce je podle zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,zařazen do kategorie první nebo druhé a není-li součástí
této práce činnost,pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným
právním předpisem nebo v příloze č.2 části II vyhlášky č.79/2013 Sb.<,>
o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče,ve znění
pozdějších předpisů,s výjimkou bodů 1,2,4,5 a 13 uvedené přílohy,a u nichž dosud
nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka,jako na posouzení zdravotní způsobilosti
osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č.373/2011 Sb <.>,o specifických
zdravotních službách,ve znění pozdějších předpisů; vzor čestného prohlášení,kterým
lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání,je
uveden v příloze tohoto opatření; toto čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90
dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu <,>
...

Načteno

edesky.cz/d/4462690

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nebanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz