« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Smrčné - Veřejná vyhláška Měú Třebíč(04.02.2021 - 04.02.2021)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Smrčné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_866968281_0_2519-2021_SH_-_Opatření_obecné_povahy_přechodná_úprava_provo
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍ Č
Odbor dopravy a komunálních služeb
<br>
<br> Karlovo nám.104/55,674 01 Třebíč,adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám.116/6,674 01 Třebíč
<br>
<br>./2
<br>
<br> Č.j.: ODKS 2519/21 - SPIS 938/2021/PJ V Třebíči 28.01.2021
<br>
<br> VYŘIZUJE: ING.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: jarmila.prokesova@trebic.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Městský úřad Třebíč,odbor dopravy a komunálních služeb,příslušný dle ust.§ 124 odst <.>
1 a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu ke stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a na
veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „zdejší úřad“),po projednání
s dotčeným orgánem Policií ČR,KŔ policie Kraje Vysočina,Odborem služby dopravní
policie,dopravním inspektorátem,Vrchlického 46,587 24 Jihlava pod č.j.KRPJ-94558-1/ČJ-
2020-1600DP-AUG ze dne 9.9.2020 a v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád (dále jen „správní řád“) vydává opatření obecné povahy,kterým se
<br>
stanoví
<br> přechodná úprava provozu na silnicích II.a III.třídy a místních komunikacích ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč
<br> o kterou požádal žadatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,p.o <.>,Kosovská
1122/16,586 01 Jihlava,oddělení TSÚ Třebíč,Hrotovická
1102,674 82 Třebíč,IČ: 00090450
<br> z důvodu: označení pracovních míst žadatele při provádění údržbových a
dalších prací podobného charakteru dle přiložených obecných
schémat B/1,B/2,B/5.1,B/8,B/9,B/24,B/25.1,C/2,C4,C/6 <,>
C/11,C/13,C/14 v souladu s obecnými schématy uvedenými
v TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích
<br>
platnost stanovení : od 1.4.2021 do 31.3.2022
<br> Insta...
priloha_866968281_1_Třebíč_ORP_-_pracovní_místa
' ' autentický giokumeng
<br> Schéma Bl1
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením <.>
<br> 09 339—,<.>.<,>
<br> GLV
<br> příčná uzávěra jedno-strannými
<br> % _směrovaclmideskamí
<br> L odstup" podélně 1-2m příčně 0,6 — 1 rn
<br> podélná uzávěra oboustrannýmí směrovacímí deskami odstup max.10 m
<br> “ 5,0" m)
<br> čne
<br> 5,5 (vyjlme
<br> „J 1
<br> příčná uzávěra jednostrannýmí
<br> směrovací'mi deskami
<br> odstup podélně 1 < 2 m příčně 0,6 - 1 m
<br> výstražná světla typu 1 na každé
<br> směrovací desce
<br> 1) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích „5 pruhů.chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle 003 50 schématBM 6 až 8/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> 62 TP 68 l 2015
<br> LQDIQLLQLíumen; ie so učásíí svsgému TP online Byl vytvořen v elektronické podobě (ako [ed/n v“ auleau'ckv' dokumeaL
<br> na 200— <.>
<br> ' sw '
<br> šiíaxzéao
<br> 2)
<br> A15
<br> cca 50
<br> Schéma B/2
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúžení vozovky najeden jízdní pruh <.>
<br> příčná uzávěra zábranou minimálné3výstražnásvětlatypu1
<br> podélná uzávěra obou-strannýmí směrovaclmideskamí odstup max.10m
<br> podélná uzávěra zábradlím na siraněchodníkulstezkyprocyklisty
<br> příčná uzávěra zabranou minímálně3výstražnásvěílatypu1
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (víz kap.6.1.2.)
<br> 2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů,chod—níků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat 5/1 6 až 8/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> _TF' esa/21015
<br> 993
<br> 09-09 (sza otrav) aim
<br> (:
<br> a
<br> ?
<br> BZlb (nebo 826)
<br> A15
<br> 30-50
<br> max.50
<br> 30-50
<br> 50-70
<br> Schéma 515.1-
<br> Standardní pracovní místo.Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh <.>
<br> výstražné světlo typu 1
<br> nebo značka umístěna na iluorescenčním žlutozeleném podkladu,v protisměru shodně
<br> příčná uzávěra zábranou minimál...

Načteno

edesky.cz/d/4443378

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Smrčné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz