« Najít podobné dokumenty

Obec Skryje (Brno-venkov) - Veřejná vyhláška o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skryje (Brno-venkov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vverejna-vyhlaska-o-stanoveni-upravy-provozu-na-pozemnich-komunikacich.pdf
č.j.MUTI 2505/2021/ODŽÚ/Dv str.1/4
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám.Míru 111,666 19 Tišnov
<br> Odbor dopravy a živnostenský úřad
<br>
Spis.zn.: S-MUTI 45317/2020/ODŽÚ V Tišnově,20.1.2021
Č.j.: MUTI 2505/2021/ODŽÚ/Dv
Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba:
<br> XXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX E-mail: lubos.dvoracek@tisnov.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Tišnov,odbor dopravy a živnostenský úřad jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o silničním
provozu“),místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen “správní řád“) <,>
v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté,správního řádu,které bylo
zahájeno na základě podání Obce Skryje,IČ: 00599816,Skryje 38,594 55 Dolní Loučky zastoupené Martinou
Cíchovou,IČ: 76159566,Trávníky 1006,666 02 Předklášteří,ze dne 23.11.2020 v souladu s ustanovením
§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> stanovuje místní úpravu provozu
<br>
na pozemní komunikaci – místní komunikaci v obci Skryje,dle přiložené grafické přílohy - „Situace
dopravního značení“ zpracované Martinou Cíchovou,IČ: 76159566,Trávníky 1006,666 02 Předklášteří
z října 2020 <.>
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu byl projednán s příslušným orgánem policie – Policie České
republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,specializovaného pracoviště dopravního
inženýrství BM a BO ze dne 20.11.2020 pod č.j.KRPB-205936-1/ČJ-2020-0600DI <.>
<br>
Místní úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
<br>  Provedení místní úpravy provozu (dopravní značení) na pozemní komunikaci – místní komunikaci
v obci Skryje bude realizováno dle přiložené grafické přílohy ...
priloha-vv-dopravni-znaceni724797700.pdf
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č.499/2004 Sb <.>
<br> Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy <.>
Vstupující dokument nebyl podepsán <.>
<br> Typ vstupního dokumentu:.PDF
Otisk souboru: 68EA105635D1C45D41423C384C91A8227ADC834D466E88F34A7E90C0DEF2C373
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1
<br> Subjekt,který změnu formátu dokumentu provedl:
Město Tišnov,nám.Míru 111,66619 Tišnov,epodatelna@tisnov.cz
<br> Datum vyhotovení ověřovací doložky:
23.11.2020
<br> Jméno a příjmení osoby,která změnu formátu dokumentu provedla:
XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/4421585

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skryje (Brno-venkov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz