« Najít podobné dokumenty

Obec Biřkov - Rezervační systém pro očkování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Biřkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

očkování.PDF (93.06 kB)
Ministerstv o zdravotnictvf spustf centr Slni
V7t7rezervacnr system
<br> Vytvoieno: 14.I.2021 Posledni aktualizace: 14.1.202I
<br> Ministerstvo zdravotnictvi v pftek 15.ledna v 8:00 spusti pro vybranou skupinu populace novy
centr:ilnf rezervaini syst6m pro oikovfnf proti COVID-l9.Hlfsit se mohou lid6 star5i 80 let pies web
registrace.mzcr.cz,SEIW nebo telefonni linku 1221.S piihlaSov{nim jim mohou pomoci dal5f
osoby,napiiklad piibuznf,ale tak6 jejich praktiitf l6kaii <.>
Centr6lni rczervadni systdm poskyuje ziljemcrim moZnost registrace arezervace k provedenf odkovrlnf <.>
Registrace je online registradni formukii pro osoby indikujici jejich zitjem a souhlas s odkovilnfm,s nutnym
vyplndnfm fdajt pro prioritizaci.Z registrace je vypodteno bodovd sk6re,kterd spolu s pliinem dod6vek
vakcin urduje,kdy je osoba xryzvina k rezervaci na konkrdtni termin <.>
<br>,Rezervain[ syst[m poskytne rex,ervaci prvnfho i druhiho termfnu souiasnE,u to vietnE moinosti zmdny
data i pfipomfnek na jednotlivd ndvitivy.To vie na jednom mfsti.Systim pracuje s daliimi informainfmi
systdmy resortu,nupf.ISIN,kterit je vyuifvdn k zaznumendni provedendho o[kovdnf u zdroveil k
vystavenf cerffikdtu o provedendm o[kovdn{.Celkovd ieien{ piindii lepii koordinaci a logistiku oikovdni
na celostdtni i krajski firovni.Pii pFipravi novdho systdmu tj,m vyuiil zkuienosti s objedndvkovym
systdmem pro testovdn{ obyvatel na koronavirus," iekl ministr zdravotnictvi Jan Blatny.Rezervace terminri
bude moZndpiimo na,piipadnd na telefonnihnce 122.1 <.>
Zdravotnici se budou hldrsit dril pies zdravotnick6zaiizeni,registrace pro nd zadne 18.ledna,nejpozddji v5ak
22.ledna <.>,<,> Bdhemv[kendu bude systdmprovdzan!,s databdzf zdravotnlkfiv tn.Dfivodem je to,aby se
nEkdo nepokouiel podvddit," doplnil ministr Blatny <.>
<br> Z6jemce o odkoviini nejpive na webu pii vstupu do formuliie zaddtelefonni dislo,na kterd mu piijde PN
k6d pro pottnzeni,coi.je bezpednostni opatieni proti neoprd,vndndmu piihla5ovdni ze strany robotic...

Načteno

edesky.cz/d/4420519

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Biřkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz