« Najít podobné dokumenty

Obec Radim (Jičín) - závěrečný účet za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radim (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Svazek obci Brada
<br> 0000
<br> 6310 Obecne piijmy a vidaje z finandnich operaci
31 0s0,00
<br> 10,00
<br> 126,47
<br> 11,20
<br> 39 270,00
<br> 10,00
<br> 1 00,00
<br> 11.20
<br> 348 / Uc15c
<br> ZAvdrelnf ucet za rok 2O1g dne: 5.2020
strana.1 I 2
<br> Pln6ni rozpodtovfch piijm0 a vlidaj0 dle paragrafri
<br> cELKEnil pR[.lruy 3s 271,121 31 060,00 126,44 rs zao,ool ss,sal 8,88
<br>
<br> Svazek obci Brada KEO-W 1.11.348 / Uc'15c
<br> ZAvdrelnli tidet za rok 2019 dne: 5.2020
slrana'.2l 2
<br> Pln6ni rozpodtovfch pi'rjmti a vfdajri dle paragrafri
<br> 3639
<br> 631 0
<br> 66 983,00
<br> 2 353,02
<br> 67 000,00
<br> 2 370.00
<br> 99,97
<br> 99,28
<br> 17,00
<br> 16,98
<br> Komundlni slu2by a 0zemni rozvoj jinde nezaiazen6
<br> Obecn6 piijmy a Wdaje z finan6nich operaci
<br> 60 000,00 111.64
2 300,00 102.31
<br> Woate
Paragraf Skuteenost Rozpoiel
<br> schv6len!
Rozpodet
upraveni Rozdil
<br> cELKEnlt vYoale 69 336,02 52 300,00 11't,29 69 370,0( 99,95 33,98
<br>
<br> Svazek obci Brada KEO-W 1.11.3481Uc15f
<br> Zivdrednyi fdet za rok Z01g dne: 5.2020
slrana.212
<br> Rozpodtov6 hospodaieni dle tiid - sumern6
<br> Tiida
<br> FINANCOVAHi
<br> skutecnost I lXffi l <.>
Kretkodobe financoveni z tuzemska
<br> 81 15 Zm6na stavu kratkodob.prostiedku na bank.odtec 30 064,9C 31 240,00 96,24 30 090,001 99,92 25,10
CELKEM rtNRttCOvAtti 30 064,9C 31 240,OC 96,24 30 090,0c 99,92
<br>
<br> Svazek obci Brada
<br> N6zev majetkov6ho 0dtu
<br> KEO-W 1.11348 / Ucmaj
<br> Majetek
<br> Pod5tecni stav k '1.1.Zm6na stavu
<br> Zlvilred,ni fcet za rok 2019 dne; 5.2020
strana: 1 / 1
<br> Dlouhodobf hmotnf majetek odpisovanf
Stavby
<br> Samost.hm.mov.veci a soub hm.movit.v6ci
<br> Drobni dlouhodobi hmotni majetek
<br> Oprivky k dlouhodob6mu hmotn6mu majetku
Oprevky ke stavbem
<br> Oprdv.k XXX.hm.mov.v a soub hm mov.vdci
<br> Oprdvky k drob.dlouh.hmotnemu majetku
<br> 464 647,00
<br> 471 441,00
<br> 542 103,00
<br> -'162 649,00
<br> -231 699,00
<br> -542 103.00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> -24...

Načteno

edesky.cz/d/4382020


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radim (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz