« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ PÚP - Kuřim, ul. Tišnovská - ul. Zámecká - překop účelové komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kuřim, ul Tišnovská ul Zámecká překop účelové komunikace DIO
4
<br>
<br> m
<br> 3
m
<br> 3
<br> <,>
<br> 5
<br>
<br> m
<br> m
<br> i
<br> n
<br> <.>
<br>
<br> 3
<br>
<br> m
<br> m
<br> in
<.> 3
<br> m
<br> 3
m
<br> 3
<br> <,>
<br> 5
<br>
<br> m
<br> m
<br> i
<br> n
<br> <.>
<br>
<br> 3
<br>
<br> m
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> SITUACE 1
<br> SITUACE 2
Kuřim, ul Tišnovská ul Zámecká překop účelové komunikace 001 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/22690/20/OD
spis.zn.: S-MK/22548/20/OD
<br> datum: 25.11.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Výroková část:
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy postupem v
souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném
znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním
provozu,zahájeném na základě návrhu právnické osoby Telekomunikační montáže s.r.o <.>,IČ:
27683630,sídlo: č.ev.28,691 62 Uherčice (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení §
77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2
písm.b) zákona o silničním provozu policie a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu
ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> v k.ú.: Kuřim,okres Brno-venkov,Jihomoravský kraj <,>
na komunikaci: účelová komunikace na parc.č.2703/1,761/1 a 761/17 v k.ú.Kuřim <,>
rozsah dopravního znač...

Načteno

edesky.cz/d/4306127

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz