« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ PÚP - Kuřim, ul. Bezručova čtvrť - vyhrazená parkovací stání MP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kuřim, ul Bezručova čtvrť vyhrazená parkovací stání MP DIO
PŘEHLEDNA SiIUACE-
<br> I' i
<br> „u_snůegá ' _ - i ' '.MIHOD'A '? : "
<br> "'-._ * '.<.>
<br>.<.>.--.q <.>,-- _-._-.<.> :-.--.<.>,<.>.<.> <.>
<br> !
<br> POTVRZENÍ SDUHLASU S PRDJEKTOVOU DOKUMENTACÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ,SE ZUK A UZAVÍRKOU:
<br> W
<br> POLICJE ČESKÉ R£PUBLIKY Krajské ředitelství Jihomoravského kraje Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
<br> Odsouhiaseno dne: 24.9.2020
<br> Pod č.j.: KRPB- 177549 _ 1 lči-zowosoom-Hna
<br> \ Dle 5 Zák.Č.13/3997 Sb <.>
<br> _ %; 4,- _ 5 77/3 zák.č.351/2000 Sb.»—
<br> „ > $ '$".- ' -.<.> “.! Platnost do: 24.9.2021 Podpis: //“v—-""/ vnzv; - ' — -
<br> SšiYNOIOEH 'fn
<br> a.9.uv97gč_wý*
<br> ZNAKOM s.ro.— ZENGROVA 2694/4,BTS 00 BRNO,TEL 602 593 583.INAKOMQZNAKOMEZ.(PRACOVIŠTĚ.RYBNÍČEK 12,502 00 BRNO)] Vypracoval Znnpmšdný pralekiani.Ředitel:
<br> Pavlu Klímová mmm; XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> pwpis: PWM: mob.EU? XXX JES
<br> Íechnickb inntfpln: Vedouci prolekipnl: ' Pair BEDNAŘ i XXXX XXXXXX nadpis podpis:
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> ZNAKOM sr.o <.>,ZENGRÍNA 2691/1.Ei5 OD BRNO
<br> ___z
<br> hmmm |P12 MISTO: KUŘIM-ULBEZRUČOVAČTVRÝ ČisEo mk,21200088
<br> 2.MP „u,—“„ SILNJCE: MŽSTNÍ KOMUNIKACE Formát A5
<br> " IPú STÁVAJšci DOPRAVNÍ ZNAČENÍ “ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENi E13 STANICENÍ PRACOVNiHO MiSTA: -------- Datum: 692020
<br> IPá DOČASNĚ ZRUŠENÉ AKCE:
<br> PŘECHODNÉ VDZ UL.BEZRUČOVA ČTVRT- PARKOVACI STAN! 1 BířmTš'rcéhodnéha dopravního značení dle TP č.66 OBSAH: PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
<br> (Zásady pro označováni pracovnich mist na pozemních knmunikacich)
<br> Čísio přílohy:
Kuřim, ul Bezručova čtvrť vyhrazená parkovací stání MP 001 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/20272/20/OD
spis.zn.: S-MK/20248/20/OD
<br> datum: 14.10.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy postupem v
<br> souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném
<br> znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním
<br> provozu,zahájeném na základě návrhu veřejnoprávní korporace Město Kuřim,IČ: 00281964 <,>
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení § 77
<br> odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b)
<br> zákona o silničním provozu policie a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení §
<br> 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> v k.ú.: Kuřim,okres Brno-venkov,Jihomoravský kraj <,>
<br> na komunikaci: místní komunikace ...

Načteno

edesky.cz/d/4221980

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz